Ismét kiválósági ösztöndíjat hirdet a Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank pályázatot hirdet alap-, illetve mesterképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatóknak. Az ösztöndíj mértéke havi 40 000 forint 10 hónapon keresztül, pályázni október 7-ig lehet.

A Magyar Nemzeti Bank a 2020/2021-es tanévben is pályázatot hirdet az alkalmazott közgazdaságtan, gazdálkodás és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, valamint pénzügy és számvitel alapszakokon tanulmányokat folytató hallgatók közül összesen 10 fő, a közgazdasági elemző, biztosítási és pénzügyi matematika, pénzügy, számvitel, valamint vezetés és szervezés mesterszakokon tanulmányokat folytató hallgatók közül pedig összesen 8 fő részére. Az ösztöndíj mértéke havi 40 000 forint a tanév 10 hónapjában, azaz szeptembertől júniusig.

Az ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak, akik a felsorolt szakokon tanulnak, és akik állampolgárságtól függetlenül tanulmányaikat nappali munkarendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában folytatják, és a 2020/2021-es tanév őszi félévében a szakon aktív jogviszonnyal rendelkeznek. Követelmény, hogy a pályázók a szakon legalább két félévet teljesítettek, és a legutolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek (ettől a feltételtől csak abban az esetben tekinthet el a bizottság, ha a hallgató mintatanterve az utolsó két félévben 54-nél kevesebb kreditet ír elő, vagy a hallgató a mintatanterv szerinti tárgyait a korábbi félévekben előre teljesítette, így a vizsgált két félévben már nem maradt 54 kreditnyi teljesítendő tárgya). A jelentkezés kritériuma, hogy a pályázók a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítették, továbbá a legutolsó két aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,00, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek.

A pályázatot – így a kitöltött és aláírt adatlapot, a teljesítmények igazolását, illetve a GDPR-hozzájárulás aláírt első oldalát – a hallgató szakja szerinti kar Tanulmányi Hivatalában a hivatalvezetőnek kell megküldeni digitális formában a pályázó által aláírt, szkennelt vagy lefotózott formátumban. Kérjük, hogy a pályázati dokumentációt a pályázó a Neptun rendszerben rögzített e-mail-címéről továbbítsa a Tanulmányi Hivatal felé.

A pályázat leadásakor digitálisan beküldendő 1. a részletesen kitöltött és aláírt pályázati adatlap; 2. a pályázati adatlapra beírt eredményeket alátámasztó, igazoló dokumentumok, azaz eredeti igazolások; 3. a nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról. A pályázat benyújtása körében hiánypótlásnak helye nincs.

A Társadalomtudományi Kar hallgatóinak kizárólag a GDPR-hozzájárulás első oldalát kell aláírva eljuttatni a TH-ba, az adatlapot pedig október 7-én 23:59-ig a Neptun rendszerben leadni.

A beérkezett pályázatokat hét fős szakmai bíráló bizottság értékeli, amelynek tagjai a TTK, a TáTK és a GTI oktatási dékánhelyettesei, a TTK HÖK, a TáTK HÖK és a GTI HÖK által delegált egy-egy képviselő, elnöke pedig az ELTE Oktatási Igazgatója.

A pályázat benyújtásának határideje 2020. október 7. – szerda – 23:59, a kari Tanulmányi Hivatal címére.

Ugyan a Kiválósági oklevél novemberre tervezett átadóünnepsége a koronavírus-járványra tekintettel elmarad, az MNB fenntartja az oklevelek átadásának ünnepélyes – online vagy személyes – lehetőségét, amelyet a vírushelyzet alakulásának függvényében a jogszabályok adta keretek közt megszervez. Ezen az ünnepségen a díjazottak megjelenése kötelező.

Az ösztöndíjra való pályázásból nem zárható ki a tanulmányi, illetve nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesült hallgató. Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató a képzési időnek megfelelően a 2020/2021-es tanév őszi félévének végén fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben sikeres felvételi eljárást követően az ELTE egy, az ösztöndíjprogram által támogatott szakján folytatja.

Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az ösztöndíj tovább nem folyósítható. A felsőoktatási intézmény jogosult a korábbi pályázat eredménye alapján, a pályázati feltételeknek megfelelő hallgatók közül a pályázati rangsorban következő hallgatójával ismételt pályázat kiírása nélkül, amennyiben ilyen módon a megüresedett hely nem tölthető fel, akkor ismételt pályázat kiírásával a kiesett hallgató helyét feltölteni. Az ilyen módon támogatást nyerő pályázó számára az ösztöndíj csak a tavaszi félévre folyósítható.

Kiemelt kép: wiki

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]