Tudományos tájékoztató az ELTE BTK-n

Szeptember 4-én tartották idén a hagyományos tájékoztató napot az ELTE Bölcsészettudományi Karán, melynek keretében az elsőévesek és felsőbb éves társaik a karon működő kutatási lehetőségekről, például különféle ösztöndíjakról, versenyekről és a szakkollégiumokról tájékozódhattak. Délután 3 órakor kezdődött a tájékoztató a Gólyavár Pázmány termében, és mire Bori Kinga, az ELTE BTK HÖK Tudományos Bizottságának elnöke megnyitotta az eseményt, a terem megtelt érdeklődőkkel. Bori röviden összefoglalta a bizottság munkáját, amely nagyrészt a tudományos pályázatok kezeléséből és a kari tudományos munka összefogásából áll.

Boros Gábor, a pályázati és tudományos ügyek dékánhelyettese vette át a szót ezután, aki arra biztatta a jelenlevőket, hogy már a legelső szemináriumi dolgozat elkészítésénél ügyeljenek a tudományosságra, mert így később ‒ ha úgy döntenek ‒ könnyebb lesz kutatómunkát végezniük. Hozzátette, hogy az oktatók mindenképpen támogatják a hallgatókat ilyesfajta törekvéseikben.

Nagy Balázs a Tudományos Diákkörökről (TDK) beszélt, mivel ő a kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke 2010 óta. Elmondta, hogy a TDK-k öntevékeny, hallgatói kezdeményezések, melyek egy-egy intézethez, tanszékhez, vagy speciális szakterülethez kötődnek. Két évente rendezik meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK), amelyre a hallgatók tudományos igényű dolgozatokkal pályázhatnak, és konzulensi segítséget is igénybe vehetnek. Az OTDK lehetőséget ad arra, hogy nyomtatásban is megjelenjenek a hallgatók önálló tudományos munkái, illetve akár külföldi tanulmányi utakon is részt vehetnek.

Ezután három pályázatról, a honoráciorról, a tutorálásról és a tudományos ösztöndíj pályázatról volt szó, melyeket félévente szoktak kiírni. A honorácior státusz arra jogosítja a hallgatót, hogy még egy minort elvégezhessen ingyenesen, 50 kredit értékben. A tutorálás pedig egy oktató (tutor) segítségével történik, melynek során egy dolgozatot kell benyújtani két félév eltelte után. A tudományos ösztöndíj pályázat szintén a tudományos munkát végző egyetemistákat segíti, és mellesleg kettős jutalmazású: egyrészt pénzbeli jutalmat jelent, másrészt publikációs lehetőséget biztosít. Az Első Század folyóirat is ehhez kapcsolódik.

A három pályázat ismertetését követően a szakkollégiumokról hallhattak a jelenlevők, ezen belül is főleg az 1895 óta működő Eötvös Collegiumról. Az intézmény saját felvételi keretében veszi fel tagjait, akik négy  egyetemi kar (kétharmad részben a BTK, egyharmad részben a TTK, TáTK, IK) közül kerülhetnek ki. A kollégisták kis létszámú órákon mélyíthetik el tudásukat egy-egy tudományterületen, és kollegiális viszonyt is kialakíthatnak oktatóikkal.

A tájékoztató végén Bori Kinga további pályázatokról és ösztöndíjakról beszélt. A tudományszervezési és kutatási pályázatra havonta lehet jelentkezni három kategóriában: konferenciaszervezés, tanulmányi utak finanszírozása és kötetkiadás. Feltétele két tanári ajánlás, és utólag is lehetséges a pályázás, csak igazolni kell a kiadásokat. A köztársasági ösztöndíjat minden évben egyszer írják ki. A pályázatnak tartalmaznia kell a hallgató szakmai önéletrajzát, nyelvvizsgáról, OTDK eredményről, szakkollégiumi tagságról, honorácior és tudományos ösztöndíj pályázatról szóló igazolást, hallgatói jogviszony és demonstrátori igazolást. Ezeken kívül számít a konferencián való részvétel, fordítás és szociális munka is. A jelentkezőnek az utolsó két lezárt félévben legalább 55 kreditet kell teljesítenie.

A tudományos eredmények alapján adható ösztöndíjat az ELTE EHÖK írja ki. A pályázat célja elsősorban az OTDK-n eredményes hallgatók tudományos tevékenységének elismerése és eredményeik publicitásának biztosítása. A rektori kulturális pályázat pedig főképp konferenciák szervezésére és tanulmányi utak támogatására vehető igénybe. A fent leírt pályázatokról és ösztöndíjakról bővebben a kari honlapokon lehet tájékozódni.

Forrás: btk.elte.hu, ehok.elte.hu, tokhok.elte.hu, eotvos.elte.hu

Kép: btkhok.elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]