Meghajlott identitás – John Ashbery: Önarckép konvex tükörben

Végre magyarul is olvasható Lanczkor Gábor, Mohácsi Balázs és Krusovszky Dénes kiváló fordításában John Ashbery a maga nemében korszakalkotó kötete, az Önarckép konvex tükörben.

A fordítás már viszonylag régóta váratott magára. Ez nem csak azért mondható el, mert az 1975-ös kötet az amerikai líra megkerülhetetlen alkotásává vált, hanem azért is, mert a kötet leghíresebb, címadó verséről – némileg szokatlan módon – már azelőtt született magyar nyelvű tudományos elemzés[1], hogy maga a szöveg egyáltalán megjelent volna fordításban. Nagy elismerés illeti tehát a három fordítót és a 21. Század Kiadót, hogy most induló világlíra sorozatukban – amelyben a kiváló Tor Ulven versei is napvilágot láttak magyarul – megjelentették az emblematikus kötetet – valószínűleg nem a profitmaximalizálás céljával a szemük előtt.

Ahogy az Krusovszky Dénes kötetzáró tanulmányából kiderül, John Ashbery 1927. július 28-án született a New York államhoz tartozó Rochesterben. Az irodalommal már középiskolás korában megismerkedett. Egyetemi éveinek első időszakát a Harvardon töltötte, majd innen ment tovább a New York-i Columbia Egyetem francia irodalom szakára 1951-ben. Itt már várták a Harvardon megismert költőtársai, Kenneth Koch, és a háború utáni amerikai irodalom másik meghatározó alakja, Frank O’Hara. Ez a társaság volt a magja annak a költészeti csoportosulásnak, amelyet később New York School-ként emlegetett a szakma.

John Ashbery – Fotó: www.americamagazine.org

Első kötete 1956-ban jelent meg a nagy presztízsű Yale Younger Poets sorozatban, Some Trees címmel. (Kis érdekesség: a megjelenéssel járó díjat a díj akkori gazdája, W. H. Auden, kis huzavona után, rendhagyó módon egy másik fiatal költőnek is kiosztotta: Frank O’Harának.) Annak ellenére, hogy a kötetet később a sorozat legkiemelkedőbb darabjai közt tartották számon, az áttörést mégsem ez, hanem az Önarckép konvex tükörben hozta el. A könyvért Ashbery lényegében szinte mindent megkapott, amit amerikai költő kaphat: a Pulitzer-díjat, a Nemzeti Könyvdíjat és a Nemzeti Könyvkritikusok Körének Díját is.

Számomra, mai szemmel nézve, kicsit nehezen érthető a lelkesedés, ami a maga idejében a kötet körül kialakult. A magam részéről ezt azzal magyaráznám, hogy a kötet tényleg valahol az, amiként sokszor méltatják: a posztmodern irodalom (egyik) alapműve. Merthogy a kötet több olyan problémát artikulál, amiket a posztmodernitás legégetőbb kérdései közt tartottunk és tartunk számon.

Ilyen például a középpont, pontosabban a középpontnélküliség problematikája. Az egyetlen dolog ami megmentheti Amerikát című vers például így indul: „Van egyáltalán bármi a középpontban? / Szétszórt gyümölcsösök a tájban, / Városi erdők, rusztikus ültetvények, térdmagas lombok? / Nevezünk még bármit központinak?” (66.). Mintha az európai hagyományban kardinális középpont mint belső lényeg, esszencia szóródna itt szét a látványban, ezzel mintegy meg is kérdőjelezve önmaga létezését. De a címadó versben például ezt olvassuk: „[…] De szemeid azt hirdetik, / Hogy minden felszín. Az a felszín, ami ott van, / És nem létezhet más, csak ami ott van.” (102.). A sorok a festőhöz, Parmigianino-hoz szólnak, akinek azonos című, 1524-ben született önarcképe a vers „pretextusaként” működik, ami által a szöveg egy gigantikus, húsz oldalas ekphrasziszként is olvasható. A fent idézett sorok is mintha a „belső esszencia” nemlétét állítanák; mintha a világ dolgainak valódi léte nem lenne több, mint a dolgok felszínén szétfutó, heterogenitásában megfoghatatlan, pillanatnyi ragyogás. „Akár a fény a szélfútta köd és homok mögött, / Szűrve és alakíttatva, míg nem marad / Részed, mi biztosan te vagy […]” (103.).

A fenti rész nem csak az előző bekezdés gondolatmenetének illusztrálására alkalmas. Megjelenik ugyanis benne a kötet egy másik fontos, a (poszt)modernitás szempontjából centrális kérdése: az identikus Én problémája. Elég csak a címre gondolni. Az önarckép hagyományosan a festő önmegmutatásának tere – méghozzá kettős értelemben. Egyrészt a művész tekhnéjének, mesterségbeli tudásának kifejezési terepe, másrészt önmagának, belső, rejtett és kizárólag birtokolt személyiségének felfedése. Egy konvencionális önarcképben így a fókuszba a festő arca kerül, mely ősidők óta az identitás hordozója, a külvilág – de elsősorban az Én számára. Gondoljunk csak a tükörbe nézés kultúránkba mélyen beágyazódott, szimbolikus rétegekkel mélyített gesztusára, melynek minden rétege valamilyen formában az ön-identifikációt szolgálja.

Parmigianino: Önarckép konvex tükörben – Fotó: www.wga.hu

Parmigianino képén az arc, bár fókuszba kerül, ezzel együtt, mivel egy homorú tükör képét imitálja, torzuláson megy keresztül. Az eddig adottnak tekintett, egésznek és autonómnak mutatkozó identitás itt mindjárt a külvilág feltételeinek függvényévé válik. Sőt, a vers későbbi szakaszában a költő mintha egészen a személyen kívüli világ behatásaiból konstruálódó entitásként tekintene az Énre: „[…] az asztal, papírok, könyvek, / Barátok fotói, az ablak és a fák / Egyetlen semleges szalaggá állnak össze, mely mindenütt / Körbevesz, akárhová nézek. / És nem tudom elmagyarázni a kiegyenlítés műveletét, / Hogy miért kell mindennek összeforrnia ugyanazzá / Az egynemű anyaggá, bensőnk magmájává.” (104.).

Ashbery Parmigianino önarcképén keresztül nem csak az Énről, hanem a művészetről, annak határairól is beszél. A művészet itt, mimetikus értelemben legalábbis, egy többszörösen közvetített, így limitált teljesítőképeséggel rendelkező médiumként jelenik meg. Hisz az ekphrászisz tárgya – maga a festmény – is „csak” egy reprezentáció: a művész arcának reprezentációja, mely a homorú tükör eredendően torzított reprezentációját képezi le. A vers logikája szerint művészet és valóság így csak ebben a sokszorosan deformált alakban érhet össze; és mintha visszaköszönne az, ami fent már kimondásra került: a művészet, a lényeghez (már ha van ilyen) való hozzáférhetetlenség folytán, csak a felszín apró és rejtélyes megcsillantására képes. És ez alól a nyelv sem kivétel: „A szavak spekulációk csupán / (A latin speculumból, tükörből): / Keresik és nem találják a zene jelentését.” (101.).

Látható tehát, hogy az Önarckép konvex tükörben egy problémagazdag, nagy nyelvi erővel rendelkező kötet, amelynek a posztmodern kánonban elfoglalt előkelő helye szilárd alapokon áll.

Mégsem tudom, bár „szakmailag” méltányolom, „olvasói” szempontból a maradandó olvasmányélményeim között elhelyezni az Önarcképet. Sajnos nem tudok jobb szót találni Ashbery verseire, mint hogy túlírtak. A költő a kötet majdnem összes versében (talán csak a kifejezetten tömör Városi délután a kivétel) elveszik a saját – egyébként virtuóz és sokszor gyönyörű megoldásokat eredményező – hasonlat- és metaforaalkotásában. Amivel csak az a baj, hogy ez a burjánzás a fókusz rovására megy. A szövegek, ahogy elkezdenék egy téma köré csatornázni az olvasó figyelmét, hirtelen egy teljesen más irányba indító képet vagy gondolatot hoznak a vers terébe, ami kizökkent az értelmezési folyamatból. Persze a kizökkentésnek is van jól sikerült verziója, de az akkor működik igazán, ha ettől a szöveg provokatív lesz, nem szimplán diffúz.

Sajnos egyet kell értenem Irvin Ehrenpreis-zal, a kötet kortárs kritikusával abban, hogy emiatt néhol tényleg idegesítőek tudnak lenni ezek a versek; még ha azzal, hogy semmiről nem szólnának, nem is értek egyet. Mert szólnának – csak ez a diffúz szerkesztés (vagy épp szerkesztetlenség) szinte befogadhatatlanná teszi őket. Persze, ez a széttartást eredményező túlírtság magyarázható azzal, hogy a kötet nyelvileg-formailag is színre viszi azt a középponttalan, fragmentált posztmodern kondíciót, melyről beszélni próbál. Azzal együtt, hogy ezt az álláspontot védhetőnek érzem, azt is gondolom, hogy ez a forma a versek valódi, intuitív befogadhatóságát teszi nehézkessé. Ez a nehézkesség okozza ugyanis a szövegek „idegesítő” voltát – ami különösen azért baj, mert ezzel a szövegek a fentiekhez hasonló, valódi hangsúllyal rendelkező sorairól vonódik el a figyelem.

A fentiek miatt Ashbery elhíresült kötetét messze nem tartom hibátlan alkotásnak. Tudatosnak viszont annál inkább. Hisz mi más várható el egy olyan szerzőtől, akinek saját bevallása szerint a végső célja egy olyan vers megírása, melyről „a kritika képtelen egyáltalán bármit mondani”.


[1] Kulcsár-Szabó Zoltán: Szövegtükör. In: Metapoétika, Kalligram, 2007.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]