Az lenne csodálatos, ha ma is megértenénk egymást…

250 évvel ezelőtt jelent meg Sajnovics János Demonstratio című munkája, melynek kapcsán az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete tudományos konferenciát és kerekasztal-beszélgetést szervezett január 27-én, a BTK Kari Tanácstermében.

Két jezsuita páter, két csillagász Mária Terézia megbízásából 1768. április 28-án útnak indul a messzi északi Vardø szigetére, hogy megfigyeljék a Vénusz átvonulását a Nap előtt. Amit azonban az expedíció során találtak, az meghatározta a későbbiekben a magyar történelem és a nyelvtudomány fejlődését.

A konferencia „főszereplője” Sajnovics János jezsuita pap, csillagász, nyelvész volt, Demonstratio idioma ungarorum et lapporum idem esse című munkájával a magyar összehasonlító nyelvtudomány előfutárává vált. Ezt a munkát akár olvasgathatjuk is, ha az ELTE nyelvészkönyvtárában kikérjük a 250 éves példányt, és persze, ha tudunk kellően latinul. Ha nem, akkor az 1994-es magyar nyelvű fordítást érdemesebb lapozgatni…

Sajnos a 250 év alatt megoszlottak a vélemények az uráli eredetű magyar nyelvről, Sajnovics már a 18. században a magyar nemesek támadásának kereszttüzébe, vagy inkább szablyái és fokosai szimbolikus támadásai közé került.

Juhász Dezső intézetigazgató és Olav Berstad norvég nagykövet köszöntője után nyolc előadás következett, majd a délután folyamán három vitaindító előadás hangzott el, amelyet kerekasztal-beszélgetés követett. Az elhangzott előadások szerkesztett anyagából kötet is készül, ezért jelen írásban – a teljesség igénye nélkül – válogatunk az előadásokból.

A konferencia programja:

 • Mihalik Béla (Jezsuita Levéltár): Jézus Társasága és tudós rendtagjai a 18. századi Magyarországon
 • Bartha Lajos (Magyar Földrajzi Társaság): Sajnovics, a tudós és az ember
 • Oláh Krisztina (Hadtörténeti Intézet): Insula Wardoehuus a Maximiliano Hell
 • Szíj Enikő (ELTE): Sajnovics útinaplója ürügyén – népnevek, térképek, címerek
 • Vladár Zsuzsa (ELTE): A Demonstratio kutatásmódszertanáról
 • Kelemen Ivett (Debreceni Egyetem): Sajnovics János szerepe a számi/lapp helyesírás történetében
 • Korompay Klára (ELTE): Nyelvhasonlítás és nyelvtörténet: a Halotti beszéd a Demonstratióban
 • Doncsecz Etelka (MTA–DE): Sajnovics nyomdokain: Verseghy Ferenc levele Henrik Gabriel Porthanhoz

Kerekasztal:

 • Békés Vera (MTA Filozófiai Intézet) Ugyanaz? Hasonló? Rokon?
 • Terbe Erika (ELTE): Mit gondolnak a mai egyetemisták a nyelvrokonság kérdéséről?
 • Szentgyörgyi Rudolf (ELTE): Megjegyzések a nyelvrokonság tanításának módszertanához
 • Felkért hozzászólók: Sziráki Zsófia (ELTE doktorandusz), Kubínyi Kata (ELTE), Magyari Sára (Partiumi Keresztény Egyetem), moderátor: Constantinovits Milán (ELTE doktorandusz)

A magyar közvélemény a 18. században nem fogadta jó szívvel a lapp (számi) rokonítást. Erről C. Vladár Zsuzsa, az ELTE egyetemi docense beszélt előadásában. Kiemelte, hogy Sajnovics János munkáját természettudományos, elméletileg megalapozott módszertannal készítette, tisztított és összemérhető formákra hozott nyelvi adatokkal dolgozott, és a kutatása ellenőrizhető volt, tehát a korabeli tudományos feltételeknek megfelelt. Nyelvészeti szempontból Sajnovics korábban meglevő tudásanyagokat rendezett egységes keretbe, legfontosabb érvként a grammatikára alapozta vizsgálatát, szabályos hangmegfelelésekkel számolt, nyelvjárási különbségekkel és nyelvi változással. Az eredeti és az idegen szavakat szétválasztotta összehasonlítás szempontjából.

A 18. században a nyelvhasonlításnak még nem volt kialakult módszertana, így három irányból is érte kritika Sajnovics munkáját: a természettudomány oldaláról a bizonyítást elégtelennek találta Sajnovics kritikusa, a történészi vélemények eltúlzottnak, a magyar nemesek pedig egyszerűen értelmetlennek találták Sajnovics munkáját.

A három kritikusi csoport közül a legérdekesebb talán a magyar nemesi értelmiség hozzáállása Sajnovics Demonstratiójához és a finnugor rokonításhoz: egyszerűen értelmetlennek találták  a nemesek a kutatást, úgy vélték, hogy sértő a nyelvrokonság-néprokonság kapcsolat, és véleményük szerint a nyelv helyett a szokásokat, erkölcsöket, tehát a népkaraktert kellene összehasonlítani, ez az, ami népek rokonságánál mérvadó lehet. Bessenyei György így ír erről: „nem a szavakat kell nézni, hanem az erkölcsi tulajdonságot.” Azonban ez a 18. századi felfogás alapvetően megváltozott a nemzeti romantika korszakában, amikor a nyelv vált az identitás alapjává, Sajnovics módszertana pedig megalapozta a későbbi történeti összehasonlító nyelvészetet.

A természettudósok kritikáját Born Ignác geológus fogalmazta meg, aki a természettudományos módszertanon belül maradva Sajnovics szemére vetette a pontatlan terminológiát, hiszen Sajnovics a munkájában demonstratioról beszél – fogalmaz Born –, tehát matematikai bizonyításról, azonban az azonosság (idem) a matematikában felcserélhetőséget jelent, márpedig két nyelv nem cserélhető föl – hangzott a kritika. Továbbá a kritikus a mindkét nyelvben előforduló idegen szavakat véletlen egyezéseknek is betudhatta, a grammatikai hasonlóságok pedig nemcsak erre a  két nyelvre, hanem a keleti nyelvekre általánosan jellemzőek.

A történész Schlözer is kritizálta Sajnovics munkáját nyilvános recenzióban. A matematikusi megközelítést egyszerűen eltúlzottnak találta. A fekete-fehér kategorizálás helyett rugalmas kontextusvizsgálatot javasolna, azonosság helyett hasonlósági fokozatok bemutatását, deduktív módszer helyett pedig nagy adatbázisokra támaszkodó induktív módszertant.

„Nem kell nekünk a halzsíros atyafiság”

A délutáni szekció záróelőadásaként hangzott el Doncsecz Etelka, az MTA és a Debreceni Egyetem munkatársának előadása a Demonstratio recepciótörténetéről, melyhez Verseghy Ferencnek a Henrik Gabriel Porthanhoz írott levelével új nézőpontokat mutatott be a nyelvészeti munka 18. századi fogadtatásával kapcsolatban.

A bécsi Magyar Hírmondóban 1794 áprilisában megjelent híradás arra ösztönözte a kutatókat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a turkui egyetem professzorával, Porthannal, és végezzenek alapos összehasonlító vizsgálatokat a finn és magyar nyelvek között. Verseghy ekkor kereste fel a professzort, levelében arról írt, hogy egy összehasonlító etimológiai szótáron dolgozik. Levelében hivatkozik Sajnovics Demonstratiójára is.

Ennek a különleges kapcsolatnak a felfejtése mellett az előadásában Doncsecz Etelka kitért a 18. századi kontextus szempontjából a nyelvhasonlítás kezdeteinek áttekintésére is, bár a 16–17. század tudósai még inkább a héberrel hasonlították a magyart, míg Strahlenberg rámutatott a 18. század elején a finn és a magyar nyelv szerkezeti összetartozására.

Jelentősen befolyásolta a Demonstratio fogadtatását és új megközelítésének elutasítását a nemzet fogalmának korabeli értelmezése, a korabeli rendi Magyarország nemzetkoncepciójában az eredet-rokonság kérdésének nagy szerep jutott. A nyelv mint a nemzeti összetartozás alapja néhány szerzőnél egyáltalán nem kapott ekkoriban még szerepet. Az alapvető nemesi elgondolásban a vitézi, hősi erények voltak a meghatározóak, tehát identitásképző elemként ezeket vették elsősorban a „fegyvertárukba”. A magyar nemesség azt vallotta, hogy a keleti-hun eredet vonzerejét nem a szavak, hanem az erkölcsi tulajdonságok magyarázzák, szemben a  halzsíros atyafisággal, az északi rokonságkoncepcióval. De a képet árnyalhatja Verseghy Ferenc 1794-ben kelt, Porthanhoz írott levele, mellyel egyfajta pillanatfelvételként vizsgálható a nemzetfogalom alakulása.

A jezsuita szellemi hátország

Mihalik Béla előadásában Sajnovics „szellemi hátországát”, a magyarországi jezsuita rendet mutatta be. Az elhangzott előadásból az érdeklődők megtudhatták, hogy miért válhatott a jezsuita rend a történettudomány és a forrásfeldolgozás úttörőjévé, és hogy az ebben a szellemi légkörben felnövekvő Sajnovics János milyen kapcsolati hálóval, tudományos összeköttetésekkel rendelkezett a Demonstratio megírásához.

A jezsuita szerzetesrendi érdeklődés a tudományok széles spektrumára terjedt ki. Sajnovics tanítói és munkatársai (pl. Hell Miksa /Maximilian Hell/) is példák arra, hogy a jezsuita papok hagyományos értelemben vett polihisztorok voltak. Szerteágazó műveltségükre szükség is volt, hiszen a Demonstratio megírása kapcsán nemcsak nyelvészeti, nyelvtörténeti, hanem történelmi kérdések is felmerültek. De hogyan nyertek a jezsuiták mind nagyobb szerepet a 17. századtól a magyar történelemtudomány megalapozásában, és ez milyen szellemi hátországot, miliőt adott Sajnovics Jánosnak, Hell Miksának és kortársainak?

Szabados György jezsuita történészek munkáit vizsgálva jutott arra a következtetésre, hogy a magyar történettudomány megteremtésében élen járó jezsuiták „sikertörténete” az 1644–1811 közötti időszakra tehető, ahol a kezdő dátum, Inhoffer Annales Ecclesiastici Regni Hungariae című munkáját jelöli, amelytől egészen Katona István jezsuita történész haláláig számítódik a „nagy korszak”. Inhoffer munkája tulajdonképpen egy programot adott a jezsuiták számára. Azonban igen érdekes az a történeti kontextus, amelyben a jezsuiták a történelmi kutatással, a forrásfeltárással kezdtek el foglalkozni.

 Az 1690-es években a hódoltság alóli felszabadulás ugyanis tisztázatlan birtokügyek ezreit hozta magával. Nemcsak az egyházi birtokok hollétét kellett feltárni, hanem a világi birtokok rendezése során is akadt bőven feladat, amelyben a történeti dokumentumokra lehetett csak támaszkodni. Kollonich Lipót esztergomi prímássá választása után (1695) levéltári rendezéseket szorgalmazott. A magyar jezsuiták belső igénye is lehetett a nagymértékű forrásfeltárás, hiszen a magyarországi rendházak az osztrák rendtartomány tagjai voltak, azaz a bécsi döntésektől függtek. A magyar rendtagok soraiban már a 17. század közepétől megfigyelhető önállósodási törekvés, így a 17. század végétől folytatott önálló forrásfeltáró munka – Szabados György szerint – értelmezhető egyfajta identitáserősítő gyakorlatként is. A magyar jezsuiták az ország és a magyar nemzet történetének feltárásával ugyanis saját identitásukat is erősíteni akarták az osztrák rendtartományon belül. A meginduló forrásgyűjtést ösztönözhette továbbá az is, hogy a hódoltság alóli felszabadulás következtében számos püspöki bársonyszék betöltése is realitássá vált, amelyek a hódoltság ideje alatt csak címzetes püspökségekként léteztek. Ez a folyamat komoly kegyúri vitákat keltett a bécsi udvar és a szentszék között. Tehát a vatikáni forrásfeltárás a magyar egyházi kiváltságok védelmére is irányulhatott. Különlegesség, hogy az ELTE Egyetemi Könyvtárában őriznek 133 kötetet a Hevenesi Gábor jezsuita pap nevével fémjelzett forrásgyűjtésből, mely a mai napig az egyik elsőszámú forrásbázisa a magyar történettudománynak.

Maga Hell Miksa skandináv expedíciója után a bizánci kutatások mellett a magyar őstörténettel kezdett el foglalkozni és már akkoriban hangsúlyozta a bizánci források jelentőségét a magyar őstörténet kutatásában. Az előadásból megtudhattuk, hogy három nagy történész nevével fémjelezhető a 18. század végi jezsuita történeti kutatás: Kaprinai István; a Halotti Beszéd megtalálója, Pray György; és Katona István.

A jezsuiták forrásfeltáró munkája három részre és ez által három egymásba fonódó korszakra osztható. Az első a forrásfeltárást végző iratértékelő munka, amit az adatgyűjtést rendszerező munka, majd a forráskritika használata követett. A fenti három történész mindegyike már forráskritikát alkalmazott, szövegközi jegyzetekkel ellátva a forrásközléseket.

Szerencsés véletlen, hogy a Demonstratio megjelenésének évében találta meg Pray György a Halotti beszéd kéziratát, és így nyomtatásban ­– betűhív közlésben, olvasatban és latin fordításban – először Sajnovics munkájában jelenhetett meg a Halotti beszéd szövege, ahogyan erről Korompay Klára részletesen is beszélt előadásában.

Szíj Enikő mutatja az érdeklődőknek a 250 éves Demonstratio eredeti példányát.

Szíj Enikő mutatja az érdeklődőknek a 250 éves Demonstratio eredeti példányát.

A Halotti beszéd és a demonstráció kapcsolata

Amilyen közismert tény, hogy a Halotti beszéd szövege először Sajnovics Demonstratiójában látott napvilágot, olyan ritkán kerül ma előtérbe, hogy pontosan mit tartalmaz ez a szövegközlés, milyen részekből áll? – kezdte előadását Korompay Klára. Az előadásból az is kiderült, hogyan érvényesítette a nyelvhasonlítás e nagy úttörője – Sajnovics – a nyelvtörténeti szemléletet a munkájában, ami még a korban nem rendelkezett saját módszertannal.

Sajnovics a Demonstratio második, nagyszombati kiadásában közli a Halotti beszédet annak bizonyítására, hogy minden nyelv változik, az egyes nyelvek egymástól eltérő módon; ilyen módon az a tény, hogy a magyarok és a lappok nem értik meg egymást, nem lehet cáfolata a két nyelv közös eredetének. A Demonstratióban megjelenő Halotti beszéd három változatát ismertette az előadó. Elsőként a betűhű szövegről, majd a modernizált átiratról, végül pedig a latin fordításról beszélt. Az első kapcsán kiemelte, hogy a Halotti beszéd lejegyzőjének jól olvasható kézírásának köszönhetően nem jelenthetett nehézséget a betűhű közlés elkészítése, amely közel áll a ma is használt legújabb kiadásokhoz.  Eltérés leginkább a tagmondatok és a mondathatárok jelölésében mutatkozik csupán. A második szöveget olvasatként tünteti fel Sajnovics. Itt figyelemreméltó a szóhasználat, hiszen talán először alkalmazta ezt a kifejezést az értelmező átírásra. A szöveg több is, mint olvasat, egyszerre értelmező, modernizált átirat. Fontos megjegyezni, hogy az átiratot nem Sajnovics készítette, erre a szintén jezsuita Faludi Ferencet kérte meg.  A harmadik, Demonstratióban megjelenő szöveg egy latin fordítás a Halotti beszédről, melynek célja, hogy a nemzetközi publikum is megismerhesse a kuriózumnak számító magyar szöveg értelmét.

A 21. századi kutatás számára nemcsak az Árpád-kori szövegemlékkel kapcsolatban segítség Sajnovics Demonstratiójában a kiváló jezsuita tudósok által elkészített tudományos elemzés, de sokat elárul a 18. század végének nyelvérzékéről is.

„Az lenne csodálatos dolog, ha ma is kölcsönösen megértenénk egymást” – írja Sajnovics a Halotti beszéd közlésének bevezetőjében, utalva a lapp nyelvvel való rokonságra. Ebben a pár oldalas bevezetőben – melyre Korompay Klára előadásában külön felhívta az érdeklődő közönség figyelmét – Sajnovics kifejti a nyelvek változásáról szóló alaptételt, melyet kiegészít azzal, hogy a kiejtés, a jelentés, a szókészlet és a stílus mindig változóak. „Sőt az lenne teljességgel csodálatos, sőt a nyelvek szokott változásától teljességgel elütő dolog, ha ma is kölcsönösen megértenék egymást” ­– írja Sajnovics. Tehát a nyelvtörténeti gondolkodás kezdetének egy gyönyörű példáját jelenti Sajnovics okfejtése.

Népnevek, térképek, címerek

Szíj Enikő Sajnovics útinaplója ürügyén – népnevek, térképek, címerek című előadásában a Sajnovics-expedícióról és a terminológia nehézségeiről beszélt. Előadásában bemutatta a kari tanácsterem hátuljában kiállított – egyébként a nyelvészkönyvtárban őrzött – Demonstratio első kiadásait. A nyelvészek mindig számon tartották a nagy elődöket – mondta Szíj Enikő –, ugyanis az egyik nyomtatvány Pais Dezső ajándéka volt a nyelvészkönyvtár számára, a másikban pedig Bárczi professzor által került a könyvtár gyűjteményébe.

A 250 évvel ezelőtti terminológia, a finn vagy lapp népnevek használata több bizonytalanságra is okot ad, hiszen nem lehet minden esetben tudni, hogy Sajnovics útinaplójában például a „finnekkel” való találkozás valóban finneket, vagy épp tengeri lappokat takart. Tovább bonyolítja  a helyzetet a karéliaiak vagy karjalaiak szavak használata, ugyanis az, ami a Demonstratio  első kiadásában kareliaként szerepel, a másodikban kiadásba karelia (karjelia) formában íródott be. Mely népcsoport nyelvhasználatát tükrözi a „j”-s változat, melyik a korábbi? – adódnak a nyelvtörténészek számára a kérdések.

Sajnovics a naplójában leírja a nyelvtörténeti kutatás kezdetének tekinthető első beszélgetését egy finn misszionárius adatközlővel, pontosan 1768. október 6-án. Finn családok életmódjáról beszélgetnek, akik valójában lappok lehettek – itt bizonytalan a terminológia. A naplóban egy leírás következik a „finnekről”, melynek tartalmából néhány részt is bemutatott az előadó „5-10-12 főből álltak a finn családok, sátoraikban fenn mindig van egy nyílás. Tisztasági okokból az állatokat az oldalsó kapun hajtják be és ki, télen a hegyekben változtatják lakóhelyüket, a vándorlásuk alatt a csillagok alapján tájékozódnak, mint a hajósok a tengeren. Vagyonukat a rénszarvasok képezik, a szegényebbeknek 50, a gazdagabbaknak 4-500 is van. Az újszülöttnek az apa és a keresztapa rénszarvast ajándékoz. Medvékre és farkasokra, de leginkább rókákra vadásznak.” Ezután még hosszan faggatta Sajnovics és társa a misszionáriust a lappokról. Ekkor betért egy karéliai ember is hozzájuk, akivel a misszionárius elimádkoztatta a Miatyánkot. Ez után a találkozás után kérte föl Hell Miksa Sajnovicsot a nyelvtudománnyal, nyelvtörténettel való foglalkozásra.

Azonban nemcsak a nyelvtörténeti, hanem a heraldikai, azaz címertani kutatásokra is kitért az előadó. Ugyanis a Demonstratio első oldalán egy címert láthatunk, amely több változatban is ismert, és bizonytalan eredetű. A kard- és nyílábrázolás, mely az orosz-svéd ellenségeskedésre, hatalmi ellentétekre utal, még sok nyitott kérdést rejteget a kutatók számára.

A Demonstratióban látható címer

A Demonstratióban látható címer

„Helyesírási háború”, lapp nyelv magyar helyesírással?

Kelemen Ivett a számikról (régi terminológiával lappokról), számiföldről és arról a helyesírási háborúról beszélt, amibe Sajnovics a kutatásai során maga is jócskán belekerült. Lappföldön, a 400 ezer km²-es kulturális régióban 60–80 ezer számi él. A terület négy országon – Norvégián, Svédországon, Finnországon és Ororszországon – átívelő régió. A nagy területi tagoltság mellett már Sajnovics is jól látta, hogy nagyfokú nyelvi tagoltság is jellemzi a számikat. Ma kilenc számi nyelvet különböztetünk meg, melyeket régen nyelvjárásoknak is neveztek. De pontosabb a különálló nyelvekről beszélni, hiszen a területileg egymástól távol eső számik már nem értik meg egymást.

Sajnovics a központi, északi számi nyelvvel ismerkedett, és tett javaslatot ebben a nyelvben a magyar helyesírás bevezetésére. A 18. századi nyelvészeti kutatásban nehézséget jelentett, hogy a számi nyelvvel foglalkozó tudósok a maguk nyelvéből kiindulva dolgoztak, és a saját helyesírásukkal igyekeztek jelölni, lejegyezni a számi nyelv hangjait. A probléma azon hangok jelölésekor került elő, amelyek hiányoztak az adott szerző nyelvéből. Az előadás során a különböző megoldásokra izgalmas példákat is láthattunk.

A helyesírási vitában részt vevő szereplők Magyarországon kevésbé ismertek. Mindegyikük úttörő volt a maga nemében – fogalmazott az előadó, Knud Leem, a számi irodalmi nyelv atyja. Anders Porsanger pedig az első számi volt, aki felsőfokú végzettséget szerzett, öt nyelven beszélt, abban az időben – hívja fel a figyelmet az előadó –, amikor a számik nagy része még analfabéta volt. Származása miatt később derékba is törték feljebbvalói a karrierjét. Sajnovics és Anders Porsanger szembekerült Knud Leemmel a „helyesírási háborúban”.

Leemről azt kell tudni, hogy maga is misszionáriusként szolgált számiföldön, ahol a számikhoz induló misszionáriusokat képző iskola vezetője lett. Itt természetesen a nyelvtanulás különösen fontos szerepet kapott, hogy az akkor nagyrészt analfabéta számik anyanyelvükön hallgathassák a misszionáriusok prédikációit. Leem professzor mellé 1752-ben, 17 éves korában érkezett a „nyelvzseninek” tartott Porsanger, aki nyelvmesterként segítette Leem munkáját. Ez azt jelentette, hogy anyanyelvi adatközlőként és általános asszisztensként tevékenykedett Leem mellett. Porsanger a trondheimi iskolát kiváló eredménnyel végezte el, teológiai végzettséget szerezett, és bibliafordításokat készített, míg 1762–64-között misszionáriusi kiküldetést kellett teljesítenie. Leem és a trondheimi püspök azonban szerették volna viszontlátni az egyetemen adjunktusként Porsangert, ezért egy fizető kórházlelkészi állást szereztek számára (az adjunktusi állás nem járt fizetéssel), ami mellett tudta végezni az egyetemi feladatait is.

Leem mellett Porsangernek is nagy munka jutott a számi szótár elkészítésében. Azonban 1767 tavaszán egy különleges küldeményt kapott Porsanger, ugyanis a koppenhágai missziós kollégium felkérte egy jelentés megírására, amiben a véleményét kérték a svéd-számi szövegek helyesírásával kapcsolatban. Úgy vélték, hogy az a helyesírás egyszerűbb és jobban használható, mint a Leem által használt helyesírás. Porsanger azonban megvédte Leem munkáját, és így a szótár tovább készülhetett. Azonban a jelentés mellé Leem munkájához pár észrevételt is fűzött, amit a professzor személyes támadásnak vett. Ezzel kezdődött meg a helyesírási háború. Az előadó kiemelte Leem 1770-ben írt válaszát, amelyből a tudományos diskurzus helyett csak a személyes sértettség érezhető, ugyanis azt írja, hogy ő [ti. Leem] már javában prédikált a számiknak, amikor Porsanger még meg sem született. A professzorral tehát nem lehetett vitázni. Ebben az időben egy másik csoport is kezdett dolgozni egy saját helyesíráson, méghozzá a január 27-i konferencia főszereplői – Hell Miksa és Sajnovics János. A két tudós Leem szótárának magyar helyesírással való átírását javasolta.

A szótárról Sajnovics a Demonstratióban is írt: bemutatja egy-egy szócikk felépítését. A Leem és Sajnovics helyesírása közötti vita olyan élesnek bizonyult, hogy Leem szótárának papírlapjait is elvágta. Pontosabban a 42. oldalnál járó Leem-szótár nyomtatása közel két évre leállt. Egy harmadik misszionárius, akit „pártatlan döntőnek” kértek fel az ügyben, azonban végül Leem halála után 1772-ben megszerkesztette és kiadatta – természetesen már a saját neve alatt – a professzor helyesírásával a szótárat.

1771-ben azonban még három helyesírás is versengett: Leem professzoré, Porsangeré és Sanjnovicsé. Leem helyesírása a dán nyelv betűkészletét használta olyan hangok lejegyzésére is, amelyek nem szerepeltek a dán nyelvben. Egy hangot több betű jelölt. Azt, hogy a helyesírás olvasása nehézkes, már Porsanger nyilatkozta, anyanyelvi számi beszélőként. Ezért Porsanger számi nyelvű prédikációírás során kidolgozta saját helyesírását, amelyben a Leem által használt nehézkes betűkombinációkat görög karakterekkel próbálta feloldani.

Sajnovics magyar helyesírása illeszkedett a rokon nyelvhez, de valószínűleg idegenül hatott, és költséges lett volna az új karakterek előállítása a nyomdában, ezért azt végül Leem helyesírásával szemben elutasították. 1772-ben így Leem szótára került a nyomdákba. Sajnovics hazatért, de számos megválaszolatlan kérdést hagyott számiföldön, melyek kiderítése a jövőbeli tudományos kutatás feladata – mondta az előadó, aki olyan kérdésekre keresi a választ, mint hogy ki döntött végül a helyesírási kérdésben, és hová tűnt a magyar nyelven írt Leem-szótár kézirata? Az előadásból képet kaphattunk arról, hogy milyen szerepe volt az egyéneknek egy-egy helyesírás kialakításában.

Kerekasztal

A konferencia kerekasztal-beszélgetéssel zárult, melyhez három vitaindító előadás hangzott el a délután folyamán. Békés Vera, az MTA Filozófiai Intézetéből, a rokonság kérdéskörét járta körbe, Terbe Erika, az ELTE adjunktusa arról beszélt, hogy milyen „hátizsákkal” érkeznek a középiskolából az egyetem magyar szakjára a fiatalok. Felméréseiből jól látszik, hogy a diákok vélekedésében közel sem általánosan elfogadott a finnugor nyelvrokonság ténye, hanem sokan – középiskolai tanáraik, a családi környezet hatására – rokonszenveznek alternatív, dilettáns elméletekkel, mint a szíriuszi, vagy a sumér-magyar rokonság. Szentgyörgyi Rudolfnak, az ELTE adjunktusának gyakorlatorientált előadásában módszertani válaszokat kínált a nyelvtörténet középiskolai tanításának problémáira.  A kérdésfelvető előadások után Constantinovits Milán, az ELTE doktoranduszának moderálásával kerekasztal-beszélgetés kezdődött, ahol a határon túli magyar nyelvű oktatás és a nyelvtörténeti korszak tananyagbeli helye is terítéken volt. Szóba került a finnugor tanszék doktoranduszainak és oktatóinak lelkes kezdeményezése is a rendhagyó nyelvtanórákkal kapcsolatban, melyről korábbi interjúnkban írtunk. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői Sziráki Zsófia doktoranduszhallgató, Kubínyi Kata, az ELTE adjunktusa és Magyari Sára, a Partiumi Keresztény Egyetem adjunktusa voltak.

Az egész napos tudománytörténeti konferencia szerkesztett anyagát tanulmánykötetben is olvashatják majd az érdeklődők.

 • Gelimerou

  Én finnugor hívő lennék, ha lehetne bizonyítani, de nehéz, mert 15 nyelvből különféle szavakat összeollóznak, amik valójában indogermán szavak, főként germn szavak. A magyar nyelv 350 környékén jött létre, ahogy Thomsen egy finnugorász is mondáná, egy SS által, amikor a Gót Birodalom a legtöbb finnugor népességet bekebelezte.

  A magyar nyelv szókincsében 90 százalékban indogermán 70 százalékban germán.

  A legtöbb hangváltozási szabály falsch, mivel a a finnugor kunta szó germán, a magyar had szó pedig germán a hadu. A finn kota germán szó, rokona a kunyhónak, töve a germán keu, konyul.

  A magyar nyelvben nem változott a p f-vé mert mindig is f volt, germán.

  Germagyar képzések:

  gót szenvedő szerkezet, jelen idő: duzzadó, az adó

  gót futur 2 szenvedő szerkezet: bairandó, bíranndó

  ja képzés: birtokos képzés, levélje, apáj, kopja

  om, em, ma képzés: halom, barom,

  ny képzés: nja képzés, mint szekrény, germán skrīnja

  wa képzés: mint szenvedő szerkezet, mint bírwa, vagy
  melléknév, mint durva, derb, fösvény, fauswa, förvény, örvény

  ing képzés: láng, lo germán tőből

  vagy ong képzés: hrenga, korong

  dwa képzés: kedv, borotva

  ada képzés: szabad, garázda

  al képzés: agla, atal, ágál, utál

  st képzés: duzzaszt, husten

  og képzés: morog, mint a steigenben

  ász képzés: halász, gót képzés, az eis

  causatív képzés: jan képzés, gerjeszt, bocsánat, ít képzés,
  mint a kuwat, szakít, skaida

  ed-es képzés: ered, ez lehet, hogy causatív,

 • Gelimerou

  Ez a nyelvtudomány:

  Stá tőből:

  család: stalda: birtok, ház, ifjabb fiúgyermek

  csődör: stoedor, Stute, ámbár hím lovat is jelent

  asztal: Stuhl, ereditleg az asztal egy deszka volt

  istálló: stalla

  ber tőből, bírni:

  bírni: beran

  barom: barma, birtok, csöcs, terhes nő bíró

  bíró: bera, körbekerített terület vigyázója, alemann Bar,

  barát: baraz, harcos, ember

  cimbora: cím ( val, vel) ember

  ember: em+bara

  burjánzani: burjan, kiemelkedni

  bara: bér, Gebühr

  deu tőből:

  düh: germán du, örvényleni

  dúlni: dwala

  téb, téboly: taub, dauba, täubt

  dulakodni: dulag

  dunyha: dúna

  daugen: dugni

  germán swi tő:

  sújt: swējan

  suhint: schwingen

  szeka, szekálni: swīka

  sodor, mint sodor és sodródik: swi+da: svaða

  szédül: swi+da vagy nda+l: Schwindel

  seprű, söpredék= swaipa

  seperni=swaipan

  sebte: svipta

  szapora: svipr

  germán hu tőből, mint hüllen:

  héj: hyl

  hüvely: hulwa

  hám: hama

  ház: hus

  hús: hus

  homály: humón, alkony, pirkadat

  hodály: hudjó

  akol: Skeula a hu ske változatából

  germán
  ku tő, indogermán geu tő:

  ku: kony, konyul

  kunyhó: kautjó

  kopponya: kuppjó

  kád: kaddó

  kúp: p-val, a germán ku tőből kup, kaup

  ge-sen: gúvaszt: kuwatjan, kuwast, mai norwégban és a
  litvánban a germánon kívül

  gömb:
  gaup

  göb:
  gaup, gauf

  A ku
  vagy geu továbképzése r-val, ger:

  kör:kru

  karima:
  krümm, kram

  kormány:
  karima+nja, kramr

  geb gyökből, mint eszik állkapocs:

  káva: kafa, Kiefer

  kabala: kabala, sorshoz fadarb, rúnával

  kopoltyú: mint a szláv zabry

  zabla: lehet akár fríz is

  gyeplő: a zabla angolos formája

  civakodni: ciba, kiva, keifen

  csípni: kneifen

  uid, wid tőből, osztani:

  osztani= uid, wid,

  özvegy= úz+wa, Witwe

  vidék= widu, erdő, határ,

  kar, ker tőből:

  kor: kor

  korhadni: kor, ker

  at, od tőből:

  útál, átalkodik: atul

  ódzkodik: od

  átok: atoch, szerencsétlenség, utálat

  ag tőből:

  aggaszt: agese, vagy ag + germán képzés st, aggodalom

  ágál: ellenszegülni, ódzkodni

  gei tőből, tátongani:

  kíván: kiwan

  kedv: gaidw

  híja: gija

  hiány

  gége= gähnen,gāgul, magyarul kéke lenne, mint a kívánni
  esetében

  száj: zátemnyelvi

  ser, sus tőből:

  száraz: sauza, ae. síere,ae. Séar

  sivatag: sau, séa+germán wa, és r

  aszalni: irsorēn ?

  száradni: sor+ad,

  sorvad= serw séar+wa,serwen

  wang tőből:

  inog: wange

  ugar: vengr, wagr, wags

  klenk tőből:

  lanka: hlanki

  lánc: hlank

  ar tőből, mint illeszteni:

  ar+nj: arány

  rend: raid, raid, Reihe

  ing tő:

  inger: inkó, ingó: fájdalom, bosszúság, behatás

  incslkedni: ince: bosszantani

  bot tőből, jó:

  botó: becs

  bosszú: Büsse

  bocsánat: bótjan

  seu tőből:

  szabad: Sippe, Sueb, Germán, sueb+ada, sippetárs

  szűz: szűz=swēsa

  szokni= sue, sedu, saját

  saját= sa+ja

  spen tőből, görög penne, fonál, húzni, feszíteni:

  pant, Pfand: pénz

  fizetni: pant, spenden, kétszeres aspiranttal

  fonni: görög penne, germán fanó, spinnen

  fűzni: spannen, pen

  hi germán, indogermán kei tőből:

  hű: hy, megbízott, kedvelt

  hely: hion: lakni, hy+ja, Heim rokona

  hit: hy

  hri tőből:

  horzsol: hri, súrol

  korom: hrīma

  sair tőből:

  sérül: saira

  sirat: sairatjan

  bau tőből, duzzadni:

  bő tő: bau, bőséges

  bátor: baldr

  béka: pugga, bugga, buga

  er tőből:

  rohan: rennen

  roham: roh+ma

  riad: riod, vagy ide vagy a rázhoz

  erény: arnj

  ered: ered, rinnen

  óriás: er-tőből, Riese, wrisja

  orom: mint a görög orós, magyar belső képzés a germán ar tőből,
  germán om, om-val

  árt: germán artjan, szanszkrit arti

  erdő: Arduenna
  , er nőni tő, meredek, magas, latin arbor fa, kurd ard fa, germán-kelta Arduenna

  su̯er tő:

  szúr: su̯er

  kard: swerda

  kes tőből:

  has: hasít

  hervad: harwa

  li tő:

  li: lé germánul, locsol

  locsol: li+st

  latyak: li+t: ladjó

  a li mint lé, képzése a leip, lép, ragad

  sei tő:

  sző: germán si

  szíj: Seil, sail

  selyem: selam

  aid tő:

  ég: aid

  izzik: as

  ég: éther ?

  tak től:

  takács: deh, weben, ták, szlávban nincs

  tákolni: deh, technik

  mal tőből:

  málik: muljan,

  múlik: mul

  malom: mál+om

  múlt: mál, korhad, múlt, muldó

  dus tőből:

  dús: duzz, duh, dus germán

  duzzad: duh, dus+ad

  duzzaszt: dus+st

  ide jön a töm, tömeg szavak, litvánban töm, a du tőből jön

  rév tő:

  rév: reba, revan,

  revül:rebeln, rave

  ber, vágni indogermán tő:

  borda: germán burda, él

  berezda: szántás,

  borz: broz brit-germán

  borzad: barzatjan: félelemmel, gyűlölettel tölt

  borotva: ber+ dwa képzés

  klei tőből:

  hlei: lejt, vagy germán vagy litván

  lejtő: hleide,

  lo tő:

  láng: lo+ng germán képzés

  lobog: loga,

  liget: loga

  fel, pele tőből:

  fél: fel, felma félelem,

  falka: viel, fiel, Volk, fulka, vielga

  folyik:

  reu, or tő:

  ordít: rēotan

  ordas

  recs: reu, rösch

  ricsaj: rūhjan

  ri tő:

  ri: remeg

  re+m+eg

  rémiszt: re+m+st

  ráz: ridó ?

  Smo, mo tő:

  mosoly: smeily

  smárol: smear német-germán szó

  sker, ker tő, vág:

  sar+ló: Schere

  sarabol: skarƀōn,
  scherven

  sereg:
  Schar, scar, scargo, Scherge

  serpenyő:
  scherve

  szeg,
  szakít: sek, seh

  szakít: skaidan

  sás:
  sek-ből vág sêo

  cserép:
  scirbi

  szab:
  scab

  szablya:
  skarbjan: elvágni

  hasít:
  has, her, és a skreitan ige,
  az eit az ít

  hasáb:
  harba, ami egyben borona is

  here: hraþ

  karéj: talán szláv

  kéreg:
  skort, szláv kere, itt fennáll a vitás kérdés

  kurta:
  kurta, mint szabta, sarta, hasta, szegta, rövidített

  szírt:
  skor, Schäre, vagy a suer-tőből

  szel:
  skel

  szolga:
  skel: skalka

  szikla:
  skel: sciolf

  szilánk:
  skel tőből

  dre tő:

  darabolni:
  gót draban, garaban,

  sker,
  skreng tő:

  hor:
  hruh,

  horgol:
  hrunh

  korong:
  hrenga Ring

  harács: hres

  ránz:
  hrunki, runza

  m-es
  képzés:

  hom,
  homorú: hom, hem

  lik tő:

  alak: lick

  illik: līkōn,
  like

  alakít:
  lik, mint formáz

  alakít: līcėttan,
  alakítani

  seik:

  szikkad:
  versiegen, sēon, latin siccus

  szikár:
  seigr

  zsilip:
  síl, sió

  au indogermán: kapcsol

  au: össz, wessa: kapcsolva

  ötvöz:
  widan

  ter tő:

  ter,þer:
  túr, átfúr, dúr

  derda: dárda

  törődik:
  þrōþ, dród, tród, terod,

  dörzsol: þruh

  ster, ter, starr:

  durva: thervi

  dermeszt: stremb ?

 • Gelimerou

  Fegyverek:

  kard= suard, Schwert

  szúrni= su̯er, kard=szúrad, szúrda

  íj= īh, íoh,īwe, Eibe= tiszafa, ív

  kés= Gais

  nyíl= pilum, Pfeil

  balta= bitlō

  ostor: ster

  kopja: Schaft gótos forma

  kapar: schaben

  vitéz= vëtich, Vitigis? egyfajta páncélzat, de amúgy szárny

  Más agresszív szavak:

  harcolni= harjan, heeren

  bánni= ban=ütni, megsérteni=bangen, banó=gyilkos

  bánat=ban+ad+an, banadan

  viadal= faido, Fehde, fight

  vita: wihta mint harc,

  Fen: fi, fion, germán

  Közösség:

  Család= stalda,=birtok, lakás, fiatalbb fiúgyermek.

  honn= hunno, hundert

  falka= fulkó( Volk)

  nép= Neffe, nefō= rokon, leszármazott,

  kende= kendi, kindins( törzs, nemzetség)

  sereg= scara, Scherge

  föld=foldus

  telek= telgó, Zelge

  trausta= törzs

  garázda= garazdó, tivornyát adó, együtt tivornyázó, SS-Führer

  galád=geleit, galaid, kíséret, SS-vezér, Galád vezér

  gazda=gazda, ami kerítés, vagy bot, a német Gerte

  gazda=helyesen gazdjó lenne

  kert= ugyanaz a szó mint a gazda, ahogy Gerte és Garten

  vagyon= wadja, Wette ?

  kincs= gót kinta

  falu= Wall+u, falwa

  élni=alan, mint táplálkozni, szaporodni, nőni

  férfi= első tagja fers, férfi

  koma= guma, ember

  úr: vagy a germán ur, mint vad, vagy wera-ből, mint ember úr

  vezető: wīsida, wiso=vezet

  Állatok:

  Csík= Stecken

  csikó=stikó,egyéves őz,

  gebe= caballus, germ. kób

  kanca=hanha, malbr. Gloss. Hanciacia

  szuka=tika, Zohe

  mén, ménes= lat. Mannus, mantó germán, ami csöcs is

  kakas= gackern, gag, Gugel, gag+as

  farkas= vargs, vargr

  marha= Mähre, marha

  kutya= gaudtha, ami ugatás

  harkály= harka, mint recseg, ropog

  gulya= kudja

  eykr, jaukia: ökör

  tehén: tean, dijjon: szoptatni

  tej: teja

  Növények:

  egres: akra, gyömülcs

  eper: Beere, b-p, és mint asztal

  bogyó: basjó, dj összeolvadás

  áfonya= aibra, afor=keserű

  tölgy=telg, germán

  mező=mēd, mähen

  boróka: brake norwég szó

  Nevek:

  Géza= Gaiso

  Árpád= Earp, Árpus

  Béla= Béla, Bala

  Balaton= Bala+tun, fényes kerítés

  Testrészek, hihedelm:

  ondó=andó

  vér= ferwó, vérch

  szív= sebó

  nyak= Nacken, hnakka

  arc: ar tőhöz, tochar ara, arc

  fasz: fas, rokona a pénisznek, férfi nemi szerv

  boka: Bickel, bog ?

  pokol= pukó, pukel

  ördög=urduā, fríz alakja a pusztítaninak

  idő: aiw, aiu, ewig

  Mások:

  sors= latin sors, germán közvetítéssel, a das Los az a föld,
  ami a közösség tagjának jár

  balu= bal, szerencsétlenség

  balsors= bal (germán)+ sors (latin)

  balwa= bálvány, mint szerencsétlenség

  iker= ikón, mint egyenlővé tenni, ikwernō

  bunkó: 1. bunkō= dagadt göröngy

  boglya= gót buggja=
  halom, rakás,

  bog: bog

  jég: jekō

  hó: gi indogermán tőből, gama, zima, keme

  kas= got. Kas, mint méhkas vagy edény

  pohár=bikari=Becher

  fazék= Gefäss, fata, Fass

  szekrény :skrīnja

  asztal= Stuhl, stólla

  deszka= Tisch, deska : mindakettő nagy eséllyel a második
  germán hangeltolódás előtt

  kalapács= klapha, klappen

  bodnár: bendære

  bödön: budinō

  ruha= hrukka

  gerenda= grendi, Gitter, Grendel

  málha= malha, zsák, bőrzsák

  tengely: þenslō, indogermán teng

  Takony: tog germán, schleimig geci ?

  ár, mint fúrútó: ela, ara, Ahle

  ár: aer, mint áradat, telán az er tőből

  Tan: tyn, teach, Zucht?

  gyónni: jehan

  Fen: fi, fion, germán

  örvény=hwerwa, Wirbel

  apály= Ebbe,abjó, indg.
  Apu= el, elfele, ap+ja

  gond= wandó langobardban w-ből g, aggodlom, gondoskodás ?

  mese= mērī

  dallaz= dalliás, büszke, deal

  kurta:kurta

  okos= agō- Ecke, okos=ekés

  lassú= las, las=lasch

  sima= sim, sama

  hadar= adar= gyors, ?

  siker: sigus, sek idg.

  korsó=hersó, kopponya

  koldus= halta=béna, orosz koldy=sántítani- a germánban van meg az eredeti értelme

  húnyászkodik= haunjan gót, erniedriegen

  kór=gaura

  merész= mēreis ( hírhedt) ?

  konyítani= konji ( tapasztalt, merész) +ít

  árva= arbó, arbjó, Erbe, indg. Orbo

  alak= alakjo,lika,lig,

  karom=hram, görbülni, kampó, karom

  karám=hrama= állvány, kerítés

  tiltani=til, cél, Ziel setzen, tiladan

  szutyok= Sud, sudjó

  lotyó=Luder, vagy ludjó

  motyó=matja=élelem

  komor= geōmor, Jammer

  beszélni= idg. Bʰeh, germán ban= német Bann, talán nn-ből tt
  majd sz

  mondani= Mund, ez egyételmű

  sürögni= schürgen nhd.=schieben,- bár inkább német mint
  germán

  levél, lomb= lauba, Laub,

  fiú= fauha=kevés, kicsi?

  fáradt=ae. forod, erschöpft

  rohadni= rauh+ad, mint forod

  fösvény=faus=kevés faus+wa

  vásott= faihod=fake

  öreg= erkna=fehér, szent, fénylő, ősz, nemes,eorcnanstān=
  nemeskő

  buta= bauda

  berek= berga=bergen

  gömb= gumpa, gaupa= gömbölyű, kerek, kiemelkedés,

  guba= gaupa, gumpa, gömb

  gúvaszt, gubbaszt= gugol, gömbölyödik, gugolva ül, mind
  germánban és litvánban

  rusnya= grusja, hrus+nja, gót nőnemű főnévképző, a h lekopik

  koldus= halta=béna, orosz koldy=sántítani- a germánban van meg az eredeti értelme

  nász= nastjan, nesteln, kötni vagy nasjan, mint freien,
  Freier

  dorgálni: drohen, þrawō ?, fenyítés

  dorong: Drohung, þrawō , fenyítés

  kalóz= keulaz, keula= Kiel, hajó

  űzni: wasen

  öl: uel, wal, wala

  gát: gató

  gödör: gató, gata

  köhög: germán kuh, keuchen német

 • Gelimerou

  meu tő:
  nedves

  mos:
  muzzen

  szemét:
  smut, Schmutz, schmudden

  mocs:
  mies, mos ,
  mocsok=mos+k

  mocsár:
  Moor, Moos

  moszat:
  Moos

  morotva:
  mor+dwa

  geu,
  biegen

  couph,
  Kufe: csöbör

  ing:

  incselkedni:
  inc, incon, bosszantani

  germán
  ku tő, indogermán geu tő:

  ku: konyít

  kunyhó: kautjó

  kopponya: kuppjó

  kád: kaddó

  kúp: p-val, a germán ku tőből kup, kaup

  ge-sen: gúvaszt: kuwatjan, kuwast, mai norwégban és a
  litvánban a germánon kívül

  gömb:
  gaup

  tuer:

  zweren: zűr

  Sturm: ostrom

  tvära

  ues: vásárol, vesz, Ware, wazó

 • Gelimerou

  A magyar nyelv egy félgermán nyelv, egy germagyar nyelv, a germán nyelv állapotából lehet következtetni a kilakulási idejére.

 • Gelimerou

  Egy nyelvet az agresszív szavakból kell levezetni ez a kúthúrnietzscheiánus szabály. A legtöbb agresszív szó a germagyar nyelvben germán, leszámítva az alapvető szavakat mint:
  kell: shall, soll, skul( ebből saját szó a kelled a Schuldra).
  lát: germán wlaitan, lait
  hall: hla, hallomás, hlaumr( az r végződés germán ennek gót formája az s, ami a hallomás)
  folyik: fla, flauma: folyam, falka: Volk, mint viel
  hullám: wallen, walmi, itt a w vagy u elő h kerül

  A magyar nyelv egy félgermán nyelv, legközelebbi rokona a germán, már hangtanilag is.
  Nincs p-f változás, nincs k-h változás már a magyar nyelv egy germán nyelv.
  A bogyó se finnugor szó, a pula, hanem germán a basjó, az s d-vé válik aztán a dj összeolvad, ezért nincsenek a finnugor nyelvekben van nem nagyon ty, ly, gy hangok mert ezek germán hangok.
  Eper? Beere, pere, egy magánhangzót kap maga elé az eper szó, mint az ostrom, asztal esetében.