Katasztrófavédelmi pályázat

Az EU biztonságpolitika aspektusaival, a védelmi igazgatás komplex rendszerével, a katasztrófavédelem kérdéseivel, nemzetközi és hazai jogi szabályozással foglalkozó dolgozatra írt ki pályázatot a BM.

A pályázat meghirdetésével ösztönözni kívánjuk mindazon pályázókat, akik a megadott témák alapján tudományos igényességű pályamunkák elkészítésére vállalkoznak.

A pályázatra olyan tanulmányok elkészítését várjuk, melyek az alábbi témákat érintik:

1.   Magyarország első EU-elnökségével összefüggő biztonságpolitikai aspektusok:

    Az Európai Unió biztonsági környezete, a regionális biztonság kérdései;

    Az EU vezette polgári védelmi műveletek elmélete és gyakorlata a XXI. században;

    A rendvédelmi szervek együttműködése az Európai Unióban;

    A nemzetközi – kiemelten az EU-s – szervezetek által vezetett polgári védelmi műveletek tapasztalatai;

    A nemzetközi polgári védelmi műveletekre történő felkészülés és felkészítés elméleti és gyakorlati kérdései;

    A helyreállítás, újjáépítés gyakorlata az unión belül;

    A visszabiztosítás gyakorlata egyes EU tagállamokban;

    Az EU tagországok tűzoltó, polgári védelmi tisztképzésének vizsgálata.

 

2.   Magyarország védelmi igazgatási rendszerének változása a biztonsági kihívások tükrében:

    A XXI. század biztonsági kihívásainak sajátosságai és megválaszolásuk lehetőségei; a veszélyhelyzet kezelésben résztvevő szervezetek részéről;

    Koncepciók és stratégiai dokumentumok aktuális kérdései, stratégiai kultúrák;

    A kritikus infrastruktúra védelem fogalmi rendszere, hazai és nemzetközi szabályozása;

    A kritikus infrastruktúrák kijelölésének lehetséges hatása a társadalomra;

    A rugalmasság növelése a kritikus infrastruktúra védelemmel összefüggésben;

    A kritikus információs infrastruktúrák védelmének aktuális kérdései;

    A veszélyes ipari üzemek védelmét szolgáló eszközrendszerek kutatása és fejlesztése;

    Árvízvédelmi komplex munkacsoportok működésének fejlesztési lehetőségei;

    A lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatásának vizsgálata és fejlesztési lehetőségei.

3.   A katasztrófavédelem válaszai a XXI. század globális kihívásaira

    A globális problémák katasztrófavédelmi aspektusai;

    A nemzeti biztonsági stratégia célkitűzéseinek megvalósulása a katasztrófavédelmi szervek munkájában;

    PR stratégiák a rendvédelmi szerveknél különös tekintettel a katasztrófavédelemnél;

    A katasztrófák elleni védekezésben résztvevő szervek tevékenységét támogató informatikai képességek, rendszerek, alkalmazások és eszközök;

    A katasztrófák elleni védekezés, felkészülés térinformatikai lehetőségei;

    A katasztrófavédelem geoinformációs támogatása;

 

    Informatikai és infokommunikációs rendszerek a védelmi igazgatás komplex rendszerében;

    A katasztrófa kockázatok csökkentése a sikeres együttműködésen keresztül;

    A társadalom és a katasztrófavédelem kapcsolatának dimenziói;

    A katasztrófavédelmi szervek gazdálkodása és logisztikai ellátása;

    Szervezeti kultúraváltás a professzionális katasztrófavédelmi rendszerben;

    A tűzoltói, polgári védelmi pálya motiválásának empirikus vizsgálata;

    Az önkormányzatok és civil szervezetek együttműködése;

    A katasztrófa felszámolás, helyreállítás, újjáépítés különböző aspektusai;

    A nem kormányzati szervek, karitatív szervezetek, önkéntesek részvétele a katasztrófák elleni védekezésben;

    A lakosság-tájékoztatás rendszerének fejlesztési lehetőségei;

    Katasztrófák – életünk részei;

    Az első magyar EU elnökség katasztrófavédelmi vonatkozásai.

 

Pályázhatnak: természetes személyek. Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, illetve egy, vagy több – a fenti témakört konkrétan feldolgozó, illetőleg ahhoz szorosan kapcsolódó – művel is lehet. Pályaműként eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott dolgozatot, tanulmányt lehet csak beküldeni.

A pályaművek elbírálásakor lényeges szempont a megadott témához való kötődés, a következtetések és javaslatok gyakorlati alkalmazhatósága, valamint a feldolgozás igényessége[1].

A pályázat díjazása

A pályaműveket a Tanács – tagjai, valamint az általa felkért szakterületi bírálók bevonásával ‑ bírálja el, és dönt a díjak odaítéléséről. A pályázatra beérkező tanulmányok közül a szakmai zsűri a pályázat győzteseit az alábbiak szerint pénzjutalomban részesíti:

1 db első díj:

300 eFt

2 db második díj:

200 eFt

3 db harmadik díj:

100 eFt

A pályázat postára adásának határideje: 2011. szeptember 30.
A pályázatok elbírálása: 2011. október 30.

Eredményhirdetés

A pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására 2011. november elején a Tanács a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartandó ünnepi ülésén kerül sor. A díjazott és további felhasználásra alkalmas pályaművek hasznosításának részleteiről a Tanács megbízottjai, illetve a szerző(k) közösen döntenek.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:

KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Igazgatási Főosztály

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

 

A pályázatok terjedelme nem kötött, de a törzsanyag (mellékletek nélkül) lehetőleg minimum 1, maximum 3 szerzői ív között mozogjon, (egy szerzői ív 21 gépelt oldal, egy oldal A/4 méret, 32 sor, soronként 62 leütés, a bal szélen 4 cm-es, jobb szélen 2,5 cm-es margóval számolva). 

A szövegszerkesztés során a „Times New Roman” betűtípust kérjük alkalmazni;

A teljes anyagot 2 nyomtatott példányban, illetve elektronikusan egy CD-n egy A/4 méretű zárt borítékban (tasakban), a pályázó adatait tartalmazó zárt normál méretű borítékkal együtt kell elhelyezni.

Az A/4 méretű borítékon kívül fel kell tüntetni a jeligét, a pályamű címét és a  Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács címét.

A normál méretű kis boríték külsején a pályamű címét kell feltüntetni. Belül a következő adatokat kérjük megadni: jelige, a mű címe, a pályázó neve (hölgyeknél leánykori név is), beosztása (munkaköre), anyja neve, születési helye és ideje, munkahelye és telefonszáma, továbbá állandó lakcíme és telefonszáma, az esetleges pályadíjra tekintettel pedig, az adó– és a TAJ-szám, továbbá az átutalási bankszámlaszám, valamint maximálisan 1 (azaz egy) gépelt oldal terjedelemben a pályamű rövid tartalmi ismertetését, továbbá nyilatkozatot, amelyben a szerző nyilatkozik arról, hogy a pályamű teljes egészében a saját szellemi terméke.

A pályaművön, annak címén kívül egyéb, a pályázó(k) személyének azonosítására alkalmas adat, jelölés nem szerepelhet.

A pályázatokat elbíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy a formai követelményeknek meg nem felelő pályaműveket nyomós okból ‑ pl. a pályázó(k) személyének azonosítására alkalmas adatoknak a pályaműveken történő szerepeltetése miatt -, illetve aki a témáktól eltérő című művel pályázik, kizárja a bírálati eljárásból.

A pályázó a pályamű benyújtásával tudomásul veszi, hogy díjazás esetén a az általa elkészített pályázati anyag, a Tanács tulajdonába megy át. A pályázat kiírói fenntartják a jogot, hogy a díjakat az egyes eredmény-kategóriákban ne adják ki, vagy megosztott díjazást alkalmazzanak.

A pályázattal kapcsolatos további információt a Tanács titkára, Rédl Zsuzsanna asszony ad, a +36-1-469-4108 telefonszámon, vagy a zsuzsanna.redl@katved.gov.hu e-mail címen.[1] A feldolgozás igényessége alatt a vonatkozó téma szakirodalmának ismerete, annak alkotó módon való alkalmazása, új szakmai-tudományos ismeretek, összefüggések, módszerek és eljárások megfogalmazása, kidolgozása értendő. Elvárás továbbá az is, hogy a dolgozat tartalmilag és formailag rendszerezett, logikus felépítésű legyen.


[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]