ELTE Alumni ösztöndíj

Az ELTE Alumni Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet leendő ELTE-s költségtérítéses mesterszakos hallgatók körében.

Az Alapítvány által alapított ösztöndíj célja, hogy az ELTE – alumnusainak felajánlásaiból – a pályázaton legalkalmasabb (kiváló tanulmányi eredményt elérő és szociálisan rászoruló) hallgató mesterképzésének költségeit átvállalja, ezáltal segítse oklevele megszerzését.

Jelentkezés feltételei:

–          ELTE-n végzett, legkésőbb 2012/2013-as tanév tavaszi félévben, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel befejezett alapképzés

–          Nappali, költségtérítéses mesterképzés megkezdése az ELTE-n a 2013/2014-es tanév őszi félévben

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Motivációs levél és a tanulmányi/tudományos eredményeket igazoló dokumentumok (bővebben ld. „beküldendő igazolások az alumni ösztöndíjpályázathoz kapcsolódóan”), PDF formátumban.

A pályázat díja:

Az ELTE Alumni Alapítvány vállalja a nyertes pályázó ELTE-s mesterképzési költségtérítésének finanszírozását a képzés időtartamára.

A pályázat benyújtási határidejét meghosszabbítottuk: 2013. augusztus 4. helyett 2013. augusztus 18-ig várjuk a jelentkezéseket. A szociális helyzetre vonatkozó igazolásokat (a pályázóra, valamint az eltartóra/családtagokra, illetve az egy főre jutó jövedelemre vonatkozó igazolásokat) legkésőbb 2013.aug.25-ig kell beküldeni.

A pályázatokat, igazolásokat e-mailben várjuk: pali.nora@karrier.elte.hu

Beküldendő igazolások az Alumni ösztöndíjpályázathoz kapcsolódóan

Tanulmányi eredmény

 • Az alapképzés féléves eredményeinek súlyozott tanulmányi átlaga alapján

Kért igazolás: a lezárt (Tanulmányi Hivatal/Osztály által kiszámolt átlag) indexfénymásolata

 • Diplomajegy

Kért igazolás: diploma másolata

 • Szakdolgozat értékelése

Kért igazolás: szakdolgozat értékelésének másolata

Nyelvvizsga

Kért igazolás: Nyelvvizsga fénymásolatok

Nyelvszakos hallgató esetében a pályázó szakjának/szakjainak megfelelő alap- illetve középfokú  nyelvvizsgá(k)ért nem jár pont. Magyar, illetve kettős állampolgárok esetében (akiknek egyik állampolgársága magyar) nem vehető figyelembe a magyar nyelvből szerzett nyelvvizsga. Nyelvvizsgánként csak a legmagasabb fokozat vehető figyelembe.

Tudományos tevékenység

 • OTDK

Kért igazolás: Oklevél másolata

 • Demonstrátori tevékenység

Kért igazolás: Tanszéki igazolás (demonstrátorként eltöltött idő feltüntetésével)

 • Szakmai/tudományos versenyen elért helyezés (1-2-3. helyezés+különdíj) – 10 pont

Kért igazolás: oklevél másolata

 • Tudományos pályázat

Kért igazolás: bírálat másolata

 • Tudományos publikáció

Kért igazolás: A kiadótól szükséges igazolás, amely tartalmazza a kötet/könyv/folyóirat számát, a megjelenés dátumát és a tartalomra vonatkozó információkat. Internetes kiadású folyóirat/szaklap/tanulmánykötet esetén kinyomtatva kell leadni a címlapot és a tartalomjegyzéket. Online, de nem folyóiratban/szaklapban/tanulmánykötetben megjelenő publikáció esetén az egész cikket ki kell nyomtatni. Nyomtatott kiadás esetén a tartalomjegyzéket és a folyóirat/szaklap/tanulmánykötet szerkesztőjének az igazolása is szükséges (ennek tartalmaznia kell a kiadás pontos nevét, a megjelenés dátumát stb.)

 • Előadás tudományos konferencián

Kért igazolás: A konferencia szervezőjének igazolása és a konferencia plakátjának/programfüzetének másolata szükséges.

 • Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység (pl. szakkolégium) –(Igazolás itt is szükséges.)

Egy főre jutó jövedelem

Kért igazolások:

–          önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről

–          egy főre jutó jövedelem – két hónapnál nem régebbi, az utolsó hat hónap átlagkeresetét kimutató kereseti igazolás, vállalkozásról minden esetben olyan NAV/könyvelői igazolást kérünk, ami a 2012. évre szól.

–          20.000Ft alatti egy főre jutó jövedelem esetén környezettanulmányt/a megélhetési források feltüntetését és igazolását kérjük.

 

Pályázóra vonatkozó igazolások

 • Öneltartó

Kért igazolás: szülők és saját közjegyző által hitelesített nyilatkozat, amely két évnél nem régebbi, illetve a megélhetési források igazolása

 • Házas, hallgató házastárssal

Kért igazolás: Házassági anyakönyvi kivonat, és a pályázat leadásával azonos félévre szóló hallgatói jogviszony-igazolás

 • Házas, munkanélküli házastárssal

Kért igazolás: házassági anyakönyvi kivonat, és a munkaügyi központ 3 hónapnál nem régebbi igazolása a munkanélküliség tényéről. („A nyilvántartásunkban álláskeresőként nem szerepel” jellegű

igazolásokat nem áll módunkban elfogadni)

 • Élettárs, hallgató élettárssal

Kért igazolás: Közjegyző által hitelesített nyilatkozat, és a pályázat leadásával azonos félévre szóló hallgatói jogviszony igazolás.

 • Élettárs, munkanélküli élettárssal

Kért igazolás: Közjegyző által hitelesített nyilatkozat, és a munkaügyi központ 3 hónapnál nem régebbi igazolása a munkanélküliség tényéről.

 • Árva 25 év alatt

Kért igazolások: halotti anyakönyvi kivonatok, valamint az árvaellátás összegéről szóló igazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű igazolás, vagy bankszámlakivonat)

 • Árva 25 év felett

Kért igazolások: halotti anyakönyvi kivonatok

 • Félárva 25 év alatt

Kért igazolások: halotti anyakönyvi kivonat, valamint az árvaellátás összegéről szóló igazolás

 • Félárva 25 év felett

Kért igazolás: halotti anyakönyvi kivonat

 • Hátrányos helyzetű

Kért igazolás: A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, vagy kedvezményekről szóló határozat, vagy a jegyző igazolása a (korábbi tanulmányok alatti) védelembe vétel tényéről.

 • Halmozottan hátrányos helyzetű

Kért igazolások: a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, vagy kedvezményekről szóló határozat vagy a jegyző igazolása a (korábbi tanulmányok alatti) védelembe vétel tényéről, és a szülők (eltartók) két tanú által hitelesített nyilatkozata, hogy tanulmányaikat legfeljebb az általános  iskola 8. osztályán fejezték be. Tartós nevelésbe vett pályázó esetén a tartós nevelésbe vétel tényéről vagy a tartós nevelésbe vétel  megszűnéséről szóló határozat vagy gyámügyi igazolás.

 • Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg

Kért igazolás: a gyámság megszűnéséről szóló határozat.

 • Saját gyermek

Kért igazolás: születési anyakönyvi kivonat

 

Eltartóra és családtagokra vonatkozó igazolások:

 • Munkanélküli, támogatással (eltartó)

Kért igazolás: Munkaügyi központ 3 hónapnál nem régebbi igazolása, mely tartalmazza az ellátás összegét.

 • Munkanélküli támogatás nélkül (eltartó)

Kért igazolás: Munkaügyi központ 3 hónapnál nem régebbi igazolása.

 • Öregségi nyugdíjas szülő

Kért igazolás: Nyugdíjigazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű vagy nyugdíjszelvény+nyugdíjas igazolvány vagy bankszámlakivonat)

 • Rokkantnyugdíjas/rehabilitációs járadékban részesülő szülő

Kért igazolás: rokkantsági határozat valamint nyugdíjigazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű vagy nyugdíjszelvény+nyugdíjas igazolvány vagy bankszámlakivonat)

 • Öregségi nyugdíjas eltartó (szülőtől különböző)

Kért igazolás: Nyugdíjigazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű vagy nyugdíjszelvény+nyugdíjas igazolvány vagy bankszámlakivonat)

 • Rokkantnyugdíjas/rehabilitációs járadékban részesülő eltartó (szülőtől különböző)

Kért igazolás: rokkantsági határozat valamint nyugdíjigazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű vagy nyugdíjszelvény+nyugdíjas igazolvány vagy bankszámlakivonat)

 • Elvált

Kért igazolás: válási határozat

 • Özvegy

Kért igazolás: Halotti anyakönyvi kivonat, valamint özvegyi nyugdíj összegének igazolása (ld nyugdíjas szülő)

 • Különélő

Kért igazolás: Közjegyző által hitelesített vagy az önkormányzattól származó nyilatkozat/igazolás, lakcímbejelentő kártyák.

 • Hajadon

Kért igazolás: Közjegyző által hitelesített nyilatkozat.

 • Háztartásbeli

Kért igazolás: Közjegyző által hitelesített nyilatkozat- GYES/GYED/GYET igazolása erre nem jogosít

 • Tartósan beteg

Kért igazolás: Kórházi zárójelentés és kontroll ambuláns lap, vagy a betegség típusa szerinti szakorvos igazolása, mely tartalmazza a következő felülvizsgálat időpontját valamint kezelőorvostól fél évnél nem régebbi igazolás az egy hónapra jutó gyógyszerköltségekről

 • Tanuló testvér (25 év alatti tanuló testvér esetén)

Kért igazolás: Adott tanévre szóló iskolalátogatási igazolás, vagy a pályázat leadásával azonos félévre szóló hallgatói jogviszony igazolás.

 • Testvér (6 évnél fiatalabb, még nem tanuló)

Kért igazolás: Születési anyakönyvi kivonat

 • Munkanélküli testvér

Kért igazolás: Munkaügyi központ igazolása a munkanélküliség tényéről.

 • A testvér fogyatékkal él/rokkant

Kért igazolás: A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott igazolás szükséges.

Rokkantsági határozat valamint nyugdíjigazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű vagy nyugdíjszelvény+nyugdíjas igazolvány vagy bankszámlakivonat)

 

További, kötelezően beküldendő dokumentumok:

–          személyi igazolvány fényképes oldalának másolata

–          lakcímkártya másolata

–          felvételi határozat másolata

–          önéletrajz (max 1,5 oldal)

–          max. 3 oldal terjedelmű motivációs levél, amiben a pályázó részletesen kitér szakmai elhivatottságára, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem iránti elköteleződésére

–          pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy „a pályázat során közölt adatok a valóságnak megfelelnek”

 

Az igazolások elküldésének hiánypótlási időszaka: 2013.08.25-ig.

A győztes pályázónak minden beküldött dokumentummásolatból az eredeti példányt is be kell mutatnia.

 

Kapcsolat: Páli Nóra (e-mail: pali.nora@karrier.elte.hu; tel.: 1/411-6500 mellék: 1385)

Alumni Szervezet

alumni.elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]