Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után – ajánló

Az ELTE Fonetikai Tanszékén működő gyermeknyelvi kutatócsoport a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal K-120234 számú „Temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata gyermekek beszédében” kutatási pályázatának támogatásával szakmai konferenciát szervez “Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után” címmel.

A konferencia időpontja: 2018. május 24. (csütörtök)

Helye: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 329-es és 428-as terem.

Program:

Regisztráció: 8:30-tól az A/428-as teremnél.

Megnyitó: 9:00 (Múzeum krt. 4/A, 428-as terem)


9:15-10:30 (Múzeum krt. 4/A, 428-as terem)

Üléselnök: Gósy Mária
Krepsz Valéria – Horváth Viktória – Gósy Mária – Huszár Anna: A frázisvégi nyúlás és a hosszúsági kontraszt az anyanyelv-elsajátításban
Babarczy Anna – Balázs Andrea: Pragmatikai implikatúrák megértése óvodáskorban
Tar Éva: A szó belseji mássalhangzó-kapcsolatok elsajátítása, különös tekintettel a likvidákkal képzett kapcsolatokra – atipikus adatok
Hámori Ágnes: A pragmatikai tudás és metapragmatikai tudatosság fejlődése gyermekeknél: metapragmatikai jelzések óvodások beszélgetésében


10:30–10:45 Szünet


10:45–12:15 (Múzeum krt. 4/A, 428-as terem)

Üléselnök: Schéder Veronika
Szűcs Antal Mór: Fonológiai tudatosság fejlesztése a Mesezene élménypedagógiai módszerével
Gajdó Tamásné Gődény Andrea: Beszéd/élmény. Kisiskolások beszédfejlesztési lehetőségei irodalmi szövegek körében
Farkas Katalin: Hogyan segíthet a PROMPT terápia az anyanyelv-elsajátítás folyamatában hároméves kor után
Viszket Anita – Kleiber Judit – Dóla Mónika: A gyermekirodalmi szövegek névelőhasználata mint a nyelvikompetencia-fejlődés egy hipotetikus indikátora
Imre Angéla: Objektív és szubjektív diagnosztikai eszközök alkalmazása a logopédiában (hang- és videófelvételek elemzésének lehetőségei)


11:45–12:15 (Múzeum krt. 4/A, 329/Horváth János-terem)

Üléselnök: Horváth Viktória
Hoss Alexandra – Viszket Anita – Alberti Gábor – Kleiber Judit: A fejlődési zavarok pragmatikai atlasza formális nyelvészeti keretben (ReALIS)
Tánczikné Varga Szilvia – Steklács János: A morfológiai tudatosság és összefüggése a szövegértő olvasás képességével kisiskolás korban, egy próbamérés tanulságai
Svindt Veronika − Lukács Szandra − Haraszti Tamás: A nyelvi megértés sajátosságai szociális kommunikációs funkciózavarral élő gyermekeknél
Bartha Krisztina: Az interperszonális oktulajdonítás képességének kialakulása magyar és román kisiskolásoknál Langó-Tóth Ágnes: A magyar rekurzív birtokos szerkezet elsajátítása


12:30–13:15 (Múzeum krt. 4/A, 428-as terem)

Poszterszekció, Üléselnök: Gráczi Tekla Etelka
Bóna Judit: Komplex megakadások óvodások és kisiskolások beszédében
Horváth Viktória – Gyarmathy Dorottya: A hallható levegővétel és a néma szünetek összefüggése gyermekek spontán beszédében
Krepsz Valéria: Magánhangzók fonetikai jellemzői négy- és hatéves óvodásoknál
Lakatos Boglárka: A színnevek redundáns használata kisiskolás és fiatal felnőtt korban
Markó Alexandra – Csapó Tamás Gábor – Gráczi Tekla Etelka – Deme Andrea – Bartók Márton: A lingvális artikuláció variabilitása gyermek- és felnőttkorban ultrahangos nyelvkontúrok alapján
Pap Johanna: Szóból ért…? Hadaró és tipikus beszédfejlődésű gyermekek szövegértése
Vakula Tímea: A hiba típusú megakadások megjelenése 5–7 éves korban
Váradi Viola – Bóna Judit: A beszédtípus hatása a gyermekek beszédszüneteire


13:15–14:15 Ebédszünet


14:15–15:30 (Múzeum krt. 4/A, 428-as terem)

Üléselnök: Kas Bence
Kas Bence: A 3 éves kori nyelvfejlődési szűrés és logopédiai fejlesztés kísérleti tapasztalatai
Schéder Veronika: Lovasterápia a pszicholingvisztikai zavarok gyermekkori rehabilitációjában
Gáti-Bőti Mariann: Atipikus nyelvfejlődés kisiskolás korban – avagy mitől jó a logopédiai 1. osztály?
Gönczöl Andrea: A nyelvi hátrány leküzdésének lehetőségei óvodáskorban. A szókincs és a szövegértés fejlesztése drámapedagógia módszerekkel


14:15–15:30 (Múzeum krt. 4/A, 329/Horváth János-terem)

Üléselnök: Gyarmathy Dorottya
Nagy Natália: A kisebbségben élő kamaszok nyelvhasználatáról
Laczkó Mária: Megakadásjelenségek középiskolások narratíváiban
Kondacs Flóra: A szerintem diskurzusjelölő jellemzői a gyermeknyelvben
Szabó Gréta – Takács Zsófia Katalin: Digitális Mesekönyv Projekt- A multimédiás mesék hatása a gyermekek szövegértésére és szótanulására


15:30–15:45 Szünet


15:45-16:45 (Múzeum krt. 4/A, 428-as terem)

Üléselnök: Váradi Viola
Hantó Réka: Jelzős, határozós szintagmák és összetett szavak előfordulása kisiskolások és kamaszok spontán beszédében
H. Tomesz Tímea: Sportnyelven gyermekkorban
Hollóy Zsolt: Tanárok tanórai megnyilatkozásainak szókincse: használnak-e szleng kifejezéseket a tanárok?


15:45-16:45 (Múzeum krt. 4/A, 329/Horváth János-terem)

Üléselnök: Jordanidisz Ágnes
Mayer Kata: A kétnyelvű óvodai nevelés miértjei
Horváth László: Óvodások beszéde etimológiai megközelítésben
Jordanidisz Ágnes – Mihály Orsolya: A fonológiai tudatosság és a mondatismétlés összehasonlítása 6 éves óvodások beszédprodukciójában


16:50 Zárszó és kötetlen beszélgetés

Kérjük, részvételi szándékát május 7-ig jelezze a gyermeknyelv@gmail.com címen. Egyéb információt a bona.judit@btk.elte.hu címen kérhet.

 

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]