Felhívás konferenciára: Tudós tanárok – tanár tudósok

Az ELTE Tanárképző Központja (TKK) 2016. november 8-9-én rendezi meg a „Tudós tanárok – tanár tudósok” konferenciasorozatának következő rendezvényét, melynek címe: Fókuszban a tanulás és a tanítás értékelése. Jelentkezni előadások vagy poszterbemutatók összefoglalójával lehet július 1-ig.

A tanácskozás a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett Magyar Tudomány Ünnepe 2016. évi rendezvényeinek alkotja részét. A már másodízben meghirdetett konferenciát annak érdekében szervezik, hogy megvitassák az osztatlan tanárképzés nyomán (is) jelentkező értékelési kérdéseket. Ez sokrétű, elágazó problémakör, amely felöleli az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú képzés során használatos osztályzási, pontozási, szó- és írásbeli véleményezési eljárásokat, feltárja az ezzel kapcsolatos pedagógiai, pszichológiai, szaktárgyi és oktatás-módszertani kérdéseket. Az óvodától és az általános iskola legalsó szintjétől az egyetemi diplomáig folyamatosan értékelik a diákokat osztályzatokkal, pontokkal, szöveges közlésekkel és különféle mérési technikákkal.

Ez a rendszer ma, a számítógép, az okostelefon, a vizuális gondolkodás irányába történő elmozdulás világában megannyi kérdést vet fel, az értékelési elvek és módszerek átgondolására késztet a technikai átalakulás sodrában. Az értékelés az oktatás és a tanulás minőségének biztosítéka, része a pedagógiai kultúrának. Különösen fontos feladat az osztályzat inflálódásának megakadályozása, az értékelés szempontjainak és módszereinek országos szintű egységesítése, a nemzetközi értékelési rendszerekbe történő integrálódás elősegítése.

Az iskolarendszernek, különösen a felsőoktatásnak szüksége van a hallgatókra, a hallgatók számára viszont – úgy tűnik – a hagyományos ismeretközlési rendszer elavult, hiszen az ismeretek igen nagy hányada az internet segítségével könnyűszerrel elérhető. Mindez azonban a követelmények szintromlásához vezethet. A diákok érdemi értékelésének ma már nem az ismeretanyag puszta visszaadását kell mérnie, hanem a gondolkodási folyamatok mélységét, eredetiségét, tisztaságát. Ehhez szorosan kapcsolódik a tanári munka és kompetencia értékelése, amely a pedagógus életpálya modell bevezetésével különösen aktuálissá vált. Ezen kérdésekkel fog foglalkozni a konferencia, illetve annak publikált anyaga is.

A folyamatos kutatási tevékenység és az eredmények visszavezetése a képzési tartalomba és struktúrába alapvető feltétele a minőségi és versenyképes tanárképzésnek. A konferenciára ezért egyaránt várnak elméleti és empirikus kutatásokon, valamint a gyakorlati tapasztalatokon, a „jó gyakorlatokon” alapuló előadásokat.

A tanácskozás munkanyelve a magyar, de külföldi kollégáktól is fogadnak előadásokat angol nyelven. A konferencia anyagát lektorált tanulmánykötetben tervezik megjelentetni, a tanulmányok benyújtásának határideje 2016. december 15.

A konferencia témakörei:

 • a mérés/értékelés oktatáspolitikai környezete,
 • a pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó értékelés,
 • az értékelés presztízse,
 • pontszám és felvételi,
 • az értékelés és az önértékelés tanítása,
 • mérési/értékelési technikák,
 • „jó gyakorlatok” a mérésben, értékelésben,
 • a digitális pedagógus és a digitális nemzedék,
 • az internet előnyei és veszélyei,
 • a szakmódszertanok és a szakmódszertani tárgyakat oktatók felelőssége, kihívásai,
 • a mentorok és a vezetőtanárok szerepe a tanári felkészítésben,
 • a tanulás támogatása és az értékelés,
 • ismeretszerzés és számonkérés,
 • az esélyegyenlőség kezelése,
 • a mérés/értékelés nemzetközi modelljei és gyakorlata,
 • a minőségbiztosítás korszerű eszközei (az oktatói/tanári munka értékelése),
 • a mérés/értékelés történeti hagyományai,
 • kutatási lehetőségek,
 • iskolai értékelés és elhelyezkedési lehetőségek a munkaerőpiacon.

A konferencia témájához illeszkedő további javaslatokat is örömmel várnak.

A konferencia tudományos programbizottsága:

 • Károly Krisztina (TKK, elnök),
 • Homonnay Zoltán (TKK, titkár),
 • Frank Tibor (BTK),
 • Papp Gabriella (BGGyK),
 • Zsakó László (IK),
 • Hunyady György (PPK),
 • Mikonya György (TÓK),
 • Tél Tamás (TTK),
 • Munkácsy László (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium),
 • Molnár Katalin (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium),
 • Csapodi Zoltán (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium),
 • Nagy Anett (EHÖK),
 • Balogh Andrea (TKK, a programbizottság asszisztense).

Jelentkezni legkésőbb 2016. július 1-ig a konferencia honlapján lehet (tudostanar.elte.hu) a tervezett előadás vagy poszterbemutató 200 szavas összefoglalójával együtt. Az előadások elfogadásáról 2016. július 25-ig ímélben értesítik a jelentkezőket.

Az előadások

 • jellege: elméleti vagy empirikus kutatáson alapuló beszámoló vagy „jó gyakorlat” bemutatása,
 • időtartama: 15 perc (+5 perc kérdések/vita),
 • összefoglalójának terjedelme: 200 szó.

A poszterbemutatók

 • jellege: empirikus kutatáson alapuló beszámoló vagy „jó gyakorlat” bemutatása,
 • összefoglalójának terjedelme: 200 szó.

A konferencia időpontja: 2016. november 8-9. (kedd és szerda), helyszíne: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., ELTE BTK, Gólyavár.

További információ: Balogh Andrea (tudomanyszervezes@tkk.elte.hu; telefonon: 411-6500/3474).

Kép: pecsma.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]