Egészségfejlesztéssel kapcsolatos projekt az ELTE-n

A kisgyermekkori beszéd és hallás fejlődésével kapcsolatos szakmai napot tartottak az ELTE Tanító-és Óvóképző Karán.

A szakmai napon két előadáson vehettek részt a jelenlévők. Az első előadást dr. Balázs Boglárka fül-orr-gégész, foniáter tartotta A hangképzés és a hallás anatómiája, kórtana címmel. A szakember a beszélőszervek működéséről, a hangképzés folyamatáról, a helyes zöngeképzés feltételeiről, a diszfóniáról, azaz a hangképzés zavaráról, és annak terápiás lehetőségeiről, illetve a hallásvizsgálattal összefüggő tapasztalatokról beszélt.

Dr. Gósy Mária, az ELTE egyetemi tanára Tipikus és atipikus beszédfejlődés kisgyermekkorban című előadásának fő témája az anyanyelv elsajátításának folyamata volt. „A professzor részleteiben ismertette a nyelvi kompetencia összetevőit és a teljesítménymérés elemeit, a pszicholingvisztikai kutatások tükrében összevetette a több évtizeddel ezelőtti körülményeket a mai állapotokkal, és vizsgálati adatokkal kimutatta, hogy korunkban a vizuális dominancia háttérbe szorítja a verbális feldolgozást. Szó volt az anyanyelv elsajátításával összefüggő rendellenességekről (hallászavar, értelmi elmaradás, beszédhibák, specifikus nyelvi és beszédpercepciós zavarok) és a beszédmegértéssel, a beszédészleléssel összefüggő kérdésekről is. Adatokkal alátámasztotta, hogy az anyanyelv-elsajátítás folyamatában felmerülő zavarok, elmaradott működések súlyos következményekkel járnak a nyelv írott elsajátítására nézve. Felvázolta a gőgicséléstől a karrierig tartó fejlődési ív legfontosabb tényezőit. Színes példákkal bizonyította a korai fejlesztés és a rehabilitáció eredményességét is” – összegezte Darvay Sarolta.

A főiskolai docens vezeti az Egészségtudatos magatartásformálás gyermekkorban elnevezésű TÁMOP-kutatóegyetemi alprojektet, melynek legfontosabb feladata olyan hallgatók képzése, akik ismerik az egészséges állapot megőrzésének jelentőségét, valamint képesek korszerű pedagógiai eljárásokkal preventív szemléletű egészségmagatartást kialakítani a 0-12 éves korosztályban.
„A kutatást most kezdtük el a közép-magyarországi régióban a legkisebb korosztály, a bölcsődei beszoktatásban részt vevő gyermekek körében (0-3éves) A bölcsődék szerepe az egészséges szokásrendszer kialakításában címmel. A kutatás feldolgozása, értékelése, az eredmények bemutatása túlmutat a pályázat időkeretén. Munkánkat a tanszéken dolgozó két doktorandusz kolléga segíti, a pályázat programjában szereplő rendezvények szervezésében, lebonyolításában természetesen szép számmal részt vállalnak hallgatóink is” – számolt be a tanszékvezető.

A kutatás mellett összeállítottak egy kurzust Egészségfejlesztés címmel, mely a pályázati idő alatt fut. Célja az eddig oktatott egészségtudományi tantárgyakon (funkcionális anatómia, egészségtan) és az egészségfejlesztés alapismeretein kívül a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók egészségfejlesztési kompetenciájának, módszertani kultúrájának bővítése is. „Minimálisan egy félév időtartamra dolgoztuk ki a kurzust, de természetesen két egymást követő szemeszter lenne a legideálisabb” – fűzte hozzá Darvay Sarolta. A projekt anyagából a bölcsődei, óvodai, iskolai egészségfejlesztés területén dolgozó szakemberek számára készül egy összefoglaló tanulmánygyűjtemény, mely várhatóan 2012 közepén jelenik meg.

„A kutatóegyetemi projekt uniós támogatása nélkül nem valósulhatnának meg az elképzeléseink. Amellett, hogy a kutatás tárgyi és a szakmai nap anyagi feltételeinek megteremtésében, illetve a kiadvány nyomdai költségének fedezésében segít, hozzájárul a konferenciákon és a továbbképzéseken való részvételünkhöz, valamint a kollégák díjazásához is” – emelte ki a főiskolai docens.

Forrás: kp.elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]