TudásImport Pályázat 2012

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, az ELTE Pályázati és Innovációs Központ, az ELTE Rektori Hivatal, az ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály, valamint az ELTE Rektori Hivatal Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály pályázatot ír ki hallgatók számára külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett tapasztalataik, és az ezzel kapcsolatos szabályzati háttér közvetítésére a különböző témakörökben.

Az összesen négy témakörben való pályázás feltétele a tartalmi útmutatásnak és formai követelményeknek megfelelő esszé elkészítése, valamint releváns dokumentáció gyűjtése. Az esszé elkészítése során a témakörökben megadott kérdésekre célszerű válaszolni, mint ahogy a dokumentáció gyűjtése során is ezeket a szempontokat érdemes szem előtt tartani.

Az elkészített pályázati anyagot csatolt fájlok formájában egyetlen elektronikus levélben (e-mail) kell elküldeni a tudomany@ehok.elte.hu e-mail címre. A fájlonkénti csatolás, és az egy fájlba való tömörítés is elfogadott megoldás.

Beküldés határideje: 2012. július 31.

A pályázaton az ELTE bármely juttatásképes hallgatója indulhat, aki külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat. Egy pályázó minden témakörben adhat le pályázatot, de egy témakörben csak egy pályázattal indulhat, tehát egy személy maximum négy pályázatot adhat le.

A pályázat összdíjazása 250.000 Ft, melynek elosztásáról a Bíráló Bizottság dönt. A pályázat támogatói:

–          ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

–          ELTE Pályázati és Innovációs Központ

–          ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály

–          ELTE Rektori Hivatal Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály

A Bíráló Bizottság tagjait az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, az ELTE Pályázati és Innovációs Központ, ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály és az ELTE Rektori Hivatal Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály delegálja. A Bíráló Bizottság döntését az esszé információtartalma, és a dokumentáció relevanciája alapján hozza. A Bíráló Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A Bíráló Bizottság döntéséről a kiértesítés e-mailben történik legkésőbb 2012. szeptember 1-ig.

 

Formai követelmények

Esszé

–          Címlap, rajta a beküldő neve, EHA kódja, szakja(i), évfolyama(i), e-mail címe, telefonszáma, továbbá nyilatkozat arról, hogy hozzájárul munkájának részleges, avagy teljes nyilvánossá tételéhez.

–          Maximum 10 A4-es oldal szabványos margókkal, szimpla sorközzel, 12-es betűmérettel

–          Elfogadott fájlkiterjesztés: doc, docx, odt

Dokumentáció

–          Az adott egyetem polgárai számára szabadon hozzáférhető, releváns szabályzatok, koncepciók, nyilatkozatok, stratégiai dokumentumok, ismertető előadások anyaga, brosúrák, éves jelentések, kérdőívek, pályázati kiírások és űrlapok, kézikönyvek, programok.

–          Elvárt fájlkiterjesztés: doc, docx, odt, pdf

Pályázati témakörök

A hallgatók a következő témakörökben adhatnak le pályázatot:

–          Tehetséggondozás és intézményrendszere

–          Tudományszervezés, tudáshasznosítás, technológiatranszfer

–          Minőségfejlesztés, irányítás, biztosítás

–          Nemzetközi és Mobilitási Szervezeti felépítés

Az egyes témakörökhöz a következő tartalmi útmutatásokban felvetett kérdésekre válaszolva célszerű az esszét elkészíteni, illetve a kapcsolódó dokumentációt ezen szempontok szerint gyűjteni.

Tehetséggondozás és intézményrendszere

Tartalmi útmutatás az esszé és a dokumentáció tekintetében

A tehetséggondozás tevékenységét az intézmény mely szervezeti egysége, milyen irányítás mellett végzi? Létezik-e egységes, intézményi stratégia? Létezik-e hallgatói önképzés, avagy teljes oktatói kontroll mellett történik a tevékenység? Milyen tehetséggondozási formák jelennek meg az intézményben, és mik ezeknek az alapvető jellemzői?

Milyen mértékű a hallgatók és az oktatók tájékozottsága a tehetséggondozási lehetőségekről, illetve hogyan zajlik a tájékoztatás?

Milyen arányú a részvétel a tehetséggondozásban hallgatói és oktatói részről (tehetségek, gondozók)? Nyitott-e a lehetőség a bekapcsolódásra, vagyis a motiváltság és szorgalom elegendő-e legalább az ideiglenes részvételhez egy tehetséggondozási programban? Van-e felvételi követelményrendszer illetőleg felvételi/más szelekciós eljárás?

A Hallgatói Önkormányzat vállal-e szerepet a tehetséggondozásban, avagy ahhoz kapcsolódóan?

Milyen egyedi lehetőségeket biztosítanak a tehetségek számára (pályázatok, ösztöndíjak, szervezeti tagság, kutatásokba való bekapcsolódás, rendezvények, külön kurzusok, speciális kreditszámítás stb.)? Díjazzák-e a tehetséggondozó tevékenységet?

Milyen pozitív és negatív eredményekkel hoz a hallgatók, az oktatók, és az intézmény számára a kialakított rendszer? Elégedettek-e a rendszerrel az érintettek, és az azon kívül maradtak?

A témában való előzetes tájékozódáshoz javasoljuk, hogy a pályázók ismerkedjenek meg az ELTE Tehetséggondozási Koncepciójával, ami a http://www.elte.hu/file/tehetseggondozas.pdf címen érhető el.

Tudományszervezés, tudáshasznosítás, technológiatranszfer

Tartalmi útmutatás az esszé és a dokumentáció tekintetében

A tudáshasznosítás, technológiatranszfer tevékenységet az intézmény mely szervezeti egysége, milyen irányítás mellett végzi? Milyen egyéb, az intézménytől független cégek, szervezetek kapcsolódnak be a hasznosítás folyamatába?

Milyen módon hívják fel a figyelmet az illetékesek a szellemi tulajdon védelmére az oktatók, kutatók és a hallgatók körében?

Évente hány szabadalmi bejelentés történik? A hasznosító vállalkozásokban az egyetem jellemzően milyen tulajdoni hányaddal bír? Az egyetem összköltségvetésének hány százalékát teszi ki a hasznosításból folyó bevétel? Az egyetem összköltségvetésének hány százalékát teszi ki a későbbi hasznosulás reményében befektetett tőke?

Milyen módszerekkel mérik fel a “tudást”, készül-e, hogyan készül az egyetemi tudástérkép? Milyen gyakorisággal történik az aktualizálása?

A témában való előzetes tájékozódáshoz javasoljuk, hogy a pályázók ismerkedjenek
meg az ELTE Tudás- és Technológiatranszfer Koncepciójával, ami elérhető a http://www.elte.hu/file/szen090525.pdf oldalon.

Minőségfejlesztés, irányítás, biztosítás

Tartalmi útmutatás az esszé és a dokumentáció tekintetében

A minőségfejlesztési, irányítási, biztosítási tevékenységet az intézmény mely szervezeti egysége, milyen irányítás mellett végzi? Több karral rendelkező intézmények esetén működik-e kari szinten is valamilyen szervezet, vagy csak intézményi szinten? Kapcsolódik-e hozzá valamilyen bizottsági, testületi munka?

Milyen egyéb, az intézménytől független cégek, szervezetek kapcsolódnak be a tevékenységbe? Van-e külső minőségbiztosítás (tanúsítás) ha igen, akkor milyen?

Az intézményi működés mely területeire terjed ki a minőségfejlesztési/biztosítási tevékenység? Milyen tevékenységek, eljárások működnek a minőségfejlesztés/biztosítás keretein belül? Létezik-e minőségfejlesztési program, szabályzat, vagy kézikönyv?

Van-e valamilyen szabványosítása az egyetemi működési folyamatoknak (vagy akár azok egy része esetén)?

Milyen oktatók, hallgatók, kutatók, munkatársak, vezetők stb. körében végzett felmérések kapcsolódnak a minőségfejlesztési tevékenységhez? Milyen módszert, kérdőívet használnak? Hogyan történik az eredmények hasznosítása, milyen körben publikusak, milyen következménnyel járnak?

A témában való előzetes tájékozódáshoz javasoljuk, hogy a pályázók ismerkedjenek meg az ELTE Minőségfejlesztési Programjával és Szabályzatával, ami a http://minoseg.elte.hu/szabalyzat oldalon érthető el.

Nemzetközi és Mobilitási Szervezeti felépítés

Tartalmi útmutatás az esszé és a dokumentáció tekintetében

A tanulmány fókuszában a felsőoktatási intézményekben folytatott nemzetköziesedési folyamat megfigyelése a cél. A tanulmány mutassa be az adott intézmény nemzetköziesedésének stratégiáját, megvalósításának folyamatát, szintjét, valamint a nemzetköziesedés ellátásához kiépített szervezeti felépítést.

A nemzetköziesedés alatt értjük, a

  • hallgatók      nemzetköziesedése: mobilitási programokban (ösztöndíj programok) kiutazó      és beutazó hallgatók számát mobilitási programonként; a mobilitás szervezését      ellátó szervezeti hátteret, mely szinten születnek döntések, milyen      mobilitási programok milyen szervezeti szinten kerülnek megszervezésre, mely      képzési szinten milyen külföldi hallgatói létszámot sikerült elérnie az      intézménynek, a kiutazó és a beérkező külföldi hallgatóknak nyújtott      szolgáltatások, ennek szervezeti háttere (feladatmegosztás a szervezeti      egységek között);
  • oktatók nemzetköziesedése:      a nemzetközi (külföldi) oktatók száma, az együttműködések, melynek      keretében a külföldi oktató a partneregyetemen tartózkodik (tanulmányút / ösztöndíj      / szerződés / közös kutatás);
  • idegen nyelvű képzési      programok: az intézmény milyen angol,- illetve más idegen nyelvű      képzéseket hirdet, megelőzi-e intézményi stratégia az idegen nyelvű képzés      létrehozását, milyen szempontok alapján hoz létre egy intézmény egy új      idegen nyelvű képzési programot, ezek milyen képzési szinten léteznek      (bachelor, master, doktori), milyen az idegen nyelven kurzusokat tartó      oktatók motivációja;
  • közös képzési programok:      van-e az intézménynek közös képzési programja (pl. Joint-Degree,      Erasmus-Mundus, stb.), ezek szerepe az intézményi stratégiában, e      programok megvalósítása, fenntarthatósága, az egyes szervezeti egységek      feladatai.
[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]