Ember Judit Filmfesztivál

Három napos kerekasztal-beszélgetésekkel egybekötött Filmfesztivál lesz Ember Judit rendező halálának 5. évfordulója alkalmából, 2012. november 16 és 18 között (10 órától 22 óráig), az Örökmozgó Filmmúzeumban (1074 Budapest Erzsébet krt. 39.).

Soha nem készített filmet meggyőződése ellenére. Ember Judit elsősorban szociografikus jellegű dokumentum-, illetve dokumentarista játékfilmeket készített. A rendező alkotásai kivétel nélkül súlyos és – sokszor – elhallgatott társadalmi, politikai kérdésekről szólnak, 1969 és 1996 között eltelt három évtized alatt oknyomozó filmjeivel a 20. századi magyar történelem számos fehér foltját tárta fel. Az öt évvel ezelőtt elhunyt rendezőnőre három napos filmfesztivállal emlékezünk november 16 – 18 között az Örökmozgó Filmmúzeumban.
A vetítésen szerepelnek azok a filmek, amelyeket egykor zártkörű rendezvényeken vetítettek, amelyek nem kerültek mozi forgalmazásba, amelyek illegális kazettákon jártak körbe a barátok és érdeklődők között. Az elismerés későn jött, a díjakhoz, a kitüntetésekhez a változás kellett. Ember Judit azonban nem a sikerért készített filmeket. Fontosnak tartotta, hogy a tanúk emlékezzenek és emlékeztessenek.

Bővebb információ az Ember Juditnak emléket állító weboldalon érhető el.

A belépés ingyenes.

NOVEMBER 16. PÉNTEK

1 0 .0 0 A S z i n p a d ( 1 8 ‘ )
1 0 .2 5 A z O lc s ó j á t é s J ó já t ( 2 0 ‘ )
1 0 .5 0 A z E m l é k e z e t T a r t ó s s á g a ( 5 5 ‘ )
1 1 .4 5 s z ü n e t
1 2 .0 0 A M e n e d é k jo g – – r é s z le t e k ( 2 4 0 ‘ )
1 6 .0 0 A Ha t á r o z a t ( 1 0 5 ‘ )
1 7 .4 5 M e g n y i t ó
1 8 .0 0 K e r e k a s z t a l b e s z é lg e t é s k u t a t ó k k a l:
Bernáth István, Molnár Adrienne, Szekfű András,
Szilágyi Erzsébet, Zalán Vince
Moderátor: Tibori Timea
2 0 .0 0 P ó c s p e t r i ( 1 5 0 ‘ )

NOVEMBER 17, SZOMBAT

1 0 .0 0 A z E m l é k e z e t T a r t ó s s á g a ( 5 5 ‘ )
1 1 .0 0 P i p á s P i s t a ( 9 6 ‘ )
1 2 .4 0 s z ü n e t
1 3 .0 0 T a n t ö r t é n e t ( 1 4 1 ‘ )
1 5 .3 0 E L T E , K o d o lá n y i J á n o s F ő i s k o la , Z s i g m o n d K i r á ly F ő i s k o la ,
S z í n h á z – é s F i lm m ű v é s z e t i E g y e t e m d i á k j a i n a k m u n k á i E m b e r
J u d i t r ó l – – Ö r ö k m o z g ó Ga l é r i a . M o d e r á t o r : S z e k f ű A n d r á s
1 7 .3 0 s z ü n e t
1 8 .0 0 K e r e k a s z t a l b e s z é lg e t é s fi lm r e n d e z ő k k e l: B . R é v é s z L á s z l ó ,
Du r s t Gy ö r g y , F e k e t e I b o ly a , Gy a r m a t h y L í v i a , K o c s i s Á g n e s , K ó t h y
J u d i t , S z a b ó I ld i k ó . M o d e r á t o r : S z i lá g y i E r z s é b e t
2 0 .0 0 F a g y ö n g y ö k ( 8 7 ‘ )

NOVEMBER 18, VASÁRNAP

1 0 .0 0 Ú j M a g y a r S i r a l o m ( 1 8 0 ‘ )
1 3 .0 0 K e r e k a s z t a l a r c h i v u m : B i k á c s y Ge r g e ly , Dá r d a y I s t v á n ,
E m b e r J u d i t , He r s k ó J á n o s , é s S z i t a S z a b o lc s , a ” Ha g y d B e s z é l n i a
Kutruczot” című filmről
1 4 .0 0 Ha g y d B e s z é ln i a K u t r u c z o t ( 1 8 0 ‘ )
1 7 .0 0 K e r e k a s z t a l a r c h i v u m E m b e r J u d i t t a l
1 8 .0 0 K e r e k a s z t a l b e s z é lg e t é s E m b e r J u d i t t ö r t é n e lm i – p o li t i k a i
fi lm je i r ő l : He g e d ű s I s t v á n , P é t e r f fy A n d r á s , S z a la i J ú li a
M o d e r á t o r : M u r á n y i Gá b o r
2 0 .0 0 A S n a g o v i Gy e r e k e k ( 1 0 0 ‘ )
2 1 .4 5 Z á r ó b e s z é d / F o g a d á s